Projektant Maciej Moszumański podczas spotkania z mieszkańcami Katowic-Ochojca (© karina trojok)
Projektant Maciej Moszumański podczas spotkania z mieszkańcami Katowic-Ochojca (© Karina Trojok)

W dniu 14 kwietnia odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta Katowice z mieszkańcami Ochojca i Piotrowic w sprawie przebudowy ulicy Braci Wiechułów. Posiedzenie miało miejsce w Gimnazjum nr 19 i trwało 3 godziny. Spotkanie prowadziła Radna Miasta Katowice Stanisława Wermińska.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

 1. Pan Marcin Krupa – Wiceprezydent Miasta Katowice
 2. Pani Stanisława Wermińska – Radna Miasta Katowice
 3. Pani Ewa Kołodziej – Radna Miasta Katowice
 4. Pan Mariusz Skiba – Radny Miasta Katowice
 5. Pan Bogusław Lowak – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice
 6. Pan Andrzej Dawidowski – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec
 7. Pani Irena Denicka – Dyrektor Gimnazjum nr 19
 8. Pani Beata Migas – Dyrektor biura projektu „SERPENTYNA”
 9. Pan Maciej Moszumański – Menadżer projektu, biuro projektu „SERPENTYNA”
 10. Pani Monika Krężel – „Dziennik Zachodni”
 11. Pani Karina Trojok – fotoreporterka
 12. Mieszkańcy dzielnic Ochojec i Piotrowice

Pani Irena Denicka, Dyrektor Gimnazjum nr 19 powitała wszystkich przybyłych na spotkanie, po czym przekazała prowadzenie spotkania gospodarzom tj. radnym miasta Katowice i Jednostki Pomocniczej nr 19 – Pani Stanisławie Wermińskiej, Panu Mariuszowi Skiba oraz Panu Andrzejowi Dawidowskiemu.

Pani Radna Stanisława Wermińska przywitała przybyłe osoby i poinformowała o celu spotkania i sposobie jego organizacji.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa przywitał przybyłych mieszkańców, w skrócie scharakteryzował etapy realizacji inwestycji i ich poszczególne elementy. Następnie przedstawił osoby odpowiedzialne za projekt inwestycji i zaproponował, aby autorzy projektu przybliżyli koncepcję.

Pan Maciej Moszumański (projektant) omówił dwa etapy inwestycji: I-szy tj. przebudowę ulicy Jankego, polegającą na dodaniu pasa do lewoskrętu, następnie przedstawił parametry ulicy Braci Wiechułów, która obecnie posiada szerokość 6,2 m – 6,8 m, a po zakończeniu inwestycji jezdnia ta miałyby mieć szerokość 7,0 m – dwa pasy po 3,5m szerokości każdy z pasów. Po stronie nieparzystych numerów miałaby powstać ścieżka rowerowa i chodnik. Po stronie parzystych numerów chodnik wraz z miejscami parkingowymi. II-gi etap to przedłużenie ulicy Braci Wiechułów od skrzyżowania z ulicą Jaworową do ulicy Radockiego. Na tym odcinku zaprojektowano zatoki autobusowe i zjazdy do ulicy Jaworowej Tylnej i Spółdzielczości. Od skrzyżowania ulic Braci Wiechułów i Jaworowej ulica ma charakter drogi lokalnej, natomiast od skrzyżowania z ulicą Spółdzielczości do Radockiego ma charakter drogi zbiorczej.

Pan Bogusław Lowak (Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta) uzupełniając opis, mówił, iż nowa droga zostanie wybudowana od ulicy Radockiego do ulicy Jaworowej. Od ulicy Jaworowej do ulicy Jankego droga zostanie wyremontowana. Chodnik i ścieżka rowerowa po południowej stronie ulicy Braci Wiechułów będą miały szerokość po 2,0 m. Skrzyżowania ulic Braci Wiechułów z Radockiego stanowić będzie rondo o promieniu zewnętrznym ok. 15,0 m, którego zadaniem będzie uspokojenie ruchu, w celu odpowiedniego włączenia się do ruchu.

Pani Radna Stanisława Wermińska zapytała o czas realizacji inwestycji.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiadając na pytanie mówił o realizacji projektu, który ma być zakończony w czerwcu 2011. Następnie konieczne będzie uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń, a także do końca wyjaśniona musi zostać kwestia własności gruntów. Po skompletowaniu pełnej dokumentacji będzie możliwe dopiero zaplanowanie środków w budżecie miasta.

Pani Włodarczyk (mieszkanka ulicy Braci Wiechułów) zapytała o sens budowy ścieżki rowerowej, skoro ścieżka rowerowa usytuowana na ulicy Jankego charakteryzuje się niskim wykorzystaniem przez jednoślady. Ponadto Panią interesuje kwestia parkingów po zrealizowaniu inwestycji. W chwili obecnej samochody niemieszczące się na podwórkach stoją przy ulicy. Jak ta sytuacja wyglądać będzie po zrealizowaniu inwestycji?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiadając na pytanie odnośnie parkingów poinformował, że projekt uwzględnia wydzielenie miejsc parkingowych dla 24 pojazdów. Uwzględnienie w projekcie ścieżki rowerowej nie determinuje jej powstania. Pan Wiceprezydent uważa niemniej jednak, że oś na której miałaby powstać ścieżka (bliskość rezerwatu) stanowi istotny argument przemawiający za jej powstaniem.

Następnie Pan Wiceprezydent Marcin Krupa poprosił o przybliżenie kwestii parametrów drogi objętej inwestycją?

Pan Maciej Moszumański scharakteryzował stan obecny drogi (konstrukcja o grubości 30-50 cm), natomiast nowa droga charakteryzować się będzie grubością 68 cm. Nowa konstrukcja ma posiadać lepsze właściwości ze względu na drgania.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak uzupełniając tą charakterystykę, dopowiedział, iż nowa konstrukcja przewyższa standardowe parametry dla tej kategorii dróg.

Pan Józef Struzik (mieszkaniec ulicy Tyskiej) mówił o braku miejsc parkingowych na ulicy Tyskiej. Przypomniał, iż mieszkańcy tej ulicy od 30 lat męczą się z hałasem i drganiami powodowanymi przez występujący ruch samochodowy. Powiedział również, iż remont ulicy Tyskiej miał być wykonany do roku 2008. Pan Struzik zapytał o pomysł na rozwiązanie problemu mieszkańców ulicy Tyskiej oraz czy władze miasta mają alternatywę dla usprawnienia ruchu we wszystkich południowych dzielnicach miasta? Ponadto pada pytanie o koszt projektu.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiada: „Przypominam, że gdy byłem radnym, to mieszkańcy ulicy Tyskiej zwracali się do mnie, aby kwestię natężenia ruchu na ulicy Tyskiej uregulować.” Projekt przewiduje wyprowadzenie ruchu z ulicy Tyskiej, jak i Szewskiej. Koszt projektu 100 tysięcy PLN wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt uwzględnia kanalizację i odwodnienie. Jeżeli projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 3 lat, to pozwolenie się nie dezaktualizuje.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa przypomniał, o planach realizacji obwodnicy na skraju parku krajobrazowego.

Pani Radna Ewa Kołodziej pyta dlaczego miasto nie skoncentruje się na budowie obwodnicy, a koncentruje się na małych inwestycjach. Budowane są nowe osiedla, co powoduje, że będzie się jeszcze bardziej korkować.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiada, że można opracować projekt na inwestycję za 100 mln PLN, która nie zostanie zrealizowana.

Pan Tomasz Augustyński (mieszkaniec ulicy Spokojnej)pyta czy droga łącząca Braci Wiechułów z osiedlem Radockiego jest elementem budowy 73 Pułku Piechoty do Szarych Szeregów?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiada: ” Nie jest”

Pan Tomasz Augustyński zadaje pytanie czy została opracowana ocena natężenia ruchu na ulicy Tyskiej i Spokojnej?”

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak informuje, że w godzinach szczytu jest to ok. 600 pojazdów na godzinę.

Pan Augustyniak pyta, czy to natężenie dotyczy ulicy Szewskiej czy Tyskiej.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak: „Natężenie dotyczy obu tych ulic”.

Pan Piotr Trafis (mieszkaniec) zadaje pytanie o przebieg drogi przez suche koryta rzeki oraz jaki będzie wpływ inwestycji na środowisko wodno gruntowe.

Pan Maciej Moszumański udziela informacji, że w ramach projektu opracowano analizę geologiczną, która powinna być uwzględniona. W wyniku analizy stwierdzono, że na głębokości 4 m występuje piasek, nie stwierdzono występowania wody.

Pan Augustyński pyta o wpływ inwestycji na poziom wód gruntowych. Na ile budowa ronda wpłynie na poziom wód gruntowych?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa informuje, że woda zostanie odprowadzona kanalizacją deszczową.

Mieszkańcy pytają o kolejną kwestię, jaką jest kanalizacja.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiada, że projekt kanalizacji został uwzględniony w całym projekcie. Konstrukcja została zaprojektowana na podstawie badań geologicznych, cała deszczówka zostanie zebrana.

Pan Augustyniak porusza kwestię korków i natężenia ruchu w związku z kolejną inwestycją jaką jest osiedle Forest Hill i rozbudowa osiedla Bażantowo.

Pan Zastępca Naczelnika Lowak wyjaśnia, że inwestycja uwzględnia potrzeby mieszkańców obszaru po południowej stronie ulicy Jankego, szczególnie osiedla Radockiego.

Pan Augutyniak pyta czy mieszkańcy Bażantowa będą mieli postawiony szlaban?

Pan Zastępca Naczelnika Lowak odpowiada, że funkcja tej drogi jest ogólnodostępna, publiczna.

Ze strony Pana Augustyniaka pada pytanie o modernizację ulicy Radockiego. Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że inwestycja ta będzie realizowana w ramach MASTERPLANU, i będzie to miało miejsce w 2011 roku. Ulica Radockiego będzie miała kategorię drogi zbiorczej dostosowanej do komunikacji autobusowej.

Pan Augustyniak nie rozumie jak drogę lokalną wpuszcza się w drogę zbiorczą.

Pan Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak mówi, że ulica Radockiego ma odpowiednie parametry do tego.

Następnie Pan Wiceprezydent Marcin Krupa mówi o projekcie przedłużenia ulicy Bażantów na granicy rezerwatu do 73 Pułku Piechoty. Prezydent wspomina o planach sprzed 30 lat, kiedy połączenie rozpoczęto realizować i tak de facto nie zakończono prac. Mówi o losach budowy ulicy. Z realizacją dotyczącą ulicy Bażantów jest problem, gdyż część ulicy znajduje się na terenach prywatnych.

Odnośnie planów połączenia DK 81 z 73 Pułku Piechoty – to koszt ponad 1 mld PLN. Ponadto przedłużenie ulicy Bocheńskiego z ulicą Kolejową nie ma możliwości realizacji.

Pan Augustyniak pyta dlaczego Miasto wydaje pozwolenia na budowę nowych osiedli, skoro układ drogowy nie jest przygotowany do przyjęcia kolejnych pojazdów?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: miasto jest zobligowane do wydawania zezwoleń na budowę. Przypomina również, czemu służyło przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy nie ma planu, to występuje dowolność budowania inwestycji np. centrum logistyczne.

Pan Augustyniak proponuje, aby Pani Agata Łydka przedstawiła prezentację.

Pani Agata Łydka przedstawia prezentację: Południowe dzielnice, to najbardziej zagęszczona część Katowic. Obowiązuje tu Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Zostaje przedstawiony przebieg od ulicy Bażantów do ulicy Kościuszki. Pani następnie przedstawia kolejne inwestycje, które mają powstać w najbliższej okolicy tj. wysokie bloki na os. Radockiego oraz osiedle Forest Hill. W opinii Pani zasiedlenie nowych bloków spowoduje, że nowa inwestycja nie rozwiąże problemu powstawania korków w tej części miasta.

Pan Augustyniak wyraża opinię, że powstaniu inwestycji mieszkańcy ulicy Braci Wiechułów będą wychodzić ze swoich posesji bezpośrednio na drogę.

Pani Agata Łydka pyta w jaki sposób będzie wyglądała organizacja ruchu pomiędzy ulicami Ziołową i Braci Wiechułów, które dzieli dystans 40 metrów. W chwili obecnej opracowywana jest II edyacja Studium. Pojawiło się 246 uwag, z których uwzględniono 160. Pani pyta ponadto czy w nowym studium jest koncepcja połączenia ulic 73 Pułku Piechoty z Szarych Szeregów.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa przypomina, że spotkanie dotyczy budowy ulicy Braci Wiechułów, a nie budowy obwodnicy. Ze swojej strony proponuje, że możliwa jest organizacja spotkania w sprawie budowy obwodnicy. Pan Wiceprezydent nadmienia, że koncepcja budowy obwodnicy była już tematem spotkań. Koncepcję opracował dr Paruzel, który nie przewidywał jej przebiegu przez rezerwat.

Zastępca Naczelnika Wydz. Rozwoju Miast Pan Bogusław Lowak odpowiadając w kwestii odległości ulicy Ziołowej od ulicy Braci Wiechułów powiedział, iż na ulicy Jankego do ulicy Wiechułów będzie kontynuacja lewoskrętu, który rozpoczyna się za wiaduktem nad Ślepiotką.

Pan Michał Choroba (mieszkaniec, radny Jednostki Pomocniczej nr 19) pyta o to, jak będzie wyglądało włączenie nowego osiedla Forest Hill do układu komunikacyjnego?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa zwraca uwagę, że w chwili obecnej nie ma projektu osiedla oraz osiedle nie ma pozwolenia na budowę. Gdy takie zostanie wydane to wtedy będzie projektowany układ komunikacyjny.

Pan Michał Choroba wyraża opinię, że powinno się myśleć globalnie o układzie komunikacyjnym, a nie skupiać na małych inwestycjach. Przytacza za przykład budowę przejazdu tunelem przez centrum Katowic, który to samochody pokonują w miarę sprawnie, a potem przy zjeździe np. na Tychy pojawiają się utrudnienia. Pojedyńcza, drobna inwestycja nie poprawi stanu komunikacji w mieście. Pan podkreśla, że jego nie interesuje sama koncepcja przebudowy ulicy Braci Wiechułów, jego interesuje wyjazd z ulicy Radockiego do ulicy Jankego. Pan uważa, że skoro na skrzyżowaniu ulic Braci Wiechułów z ulicą Jankego będą światła to ruch i tak tam będzie się blokował.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiadając zwraca uwagę, że każda inwestycja pozwala usprawnić ruch w południowych dzielnicach.

Mieszkaniec pyta o przyszłość ulicy Jankego, która w założeniu ma być ulicą przelotową, a w planach nie ma jej modernizacji.

Zastępca Naczelnika Wydz. Rozwoju Miast Pan Bogusław Lowak, iż w planach jest utworzenie dwupoziomowego węzła ulic Jankego, Kolejowej i Kościuszki, którego zadaniem ma być usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu decydującym o przepustowości ul. Jankego.

Pan Kukieła (mieszkaniec ulicy Spokojnej) wnioskuje o ruch jednokierunkowy na ulicach przyległych do ulicy Braci Wiechułów, po jej przebudowie. Pan zwrócił uwagę na tworzące się korki na ulicy Jankego w związku z bardzo wczesnym zamykaniem rogatek na przejeździe kolejowym na ulicy Fabrycznej.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, iż sprawa może zostać rozpatrzona po zakończeniu planowanej inwestycji, w ramach analiz wielkości i nowego rozkładu przestrzennego ruchu pojazdów. Miasto wnioskowało do PKP w sprawie ograniczenia czasu pomiędzy zamknięciem rogatek i pojawieniem się pociągu na przejeździe. PKP nie podjęło żadnych działań, natomiast Miasto Katowice nie posiada możliwości oddziaływania prawnego na PKP w tym zakresie.

Pan J. Ogórek (mieszkaniec ulicy Spokojnej) zapytał o plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Ochojec. Pan pytał czy inwestycja jest zgodna z planem? Ponadto stwierdził, że projektowany lewoskręt z ulicy Jankego do ulicy Braci Wiechułów znacznie utrudni ruch na ulicy Jankego.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, iż dla realizacji planowanej drogi w trybie tzw. specustawy drogowej nie jest wymagany Plan miejscowy. Wydzielony lewoskręt z ul. Jankego w ul. Braci Wiechułów jest konieczny, gdyż pojedyncze pojazdy oczekujące na możliwość skrętu w lewo blokowałyby przejezdność ulicy Jankego.

Pan R. Straż (mieszkaniec Os. Odrodzenia) wnioskuje o realizację obwodnicy odciążającej ruch kołowy w dzielnicach południowych. Zapytała o raport dotyczący oddziaływania na środowisko ruchem kołowym, który zwiększy się na ulicy Braci Wiechułów i okolicznych ulicach.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, iż dla obwodnicy prowadzone są analizy planistyczne. Odcinek drogi objęty inwestycją wynosi ok. 600 m. Dla dróg o długości do 1000 m nie jest wymagany raport oddziaływania na środowisko.

Pan J. Chomik (mieszkaniec ulicy Krótkiej) ma zastrzeżenia na poprowadzenie ścieżki rowerowej na chodniku, a nie na jezdni po prawej stronie jezdni.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że projektowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze oraz wymaga zajęcia mniejszego pasa terenu niż wyznaczenie dwóch jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów na jezdni ulicy. Ponadto, rozwiązanie to umożliwia zaprojektowanie parkingów przyulicznych.

Pan Z. Dusik (mieszkaniec Osiedla Odrodzenia) wnioskuje o skomunikowanie osiedla Odrodzenia z Kostuchną, co skróciłoby dojazd do tej dzielnicy.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Prowadzone są analizy planistyczne w tym zakresie dla wskazania rozwiązań, w których ruch nie będzie kierowany na drogi o ograniczonych szerokościach w liniach zabudowy.

Pan J. Pawian zapytał o plany odciążenia Osiedla Odrodzenia oraz zapytał, czy zrealizowana inwestycja nie spowoduje podniesienia się wód gruntowych.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że planowana droga usprawni połączenie Osiedla Odrodzenia z ulicą Jankego. Dla rozwiązań poprawiających skomunikowanie Osiedla Odrodzenia i terenów dzielnic południowych z Centrum, prowadzone są prace planistyczne. W ramach prac projektowych przeprowadzone zostały wymagane badania gruntów i zastosowane będą rozwiązania dostosowane do stwierdzonych uwarunkowań.

Pani Maria Wiktorczyk (mieszkanka Osiedla Odrodzenia) pozytywnie oceniła inwestycję. Droga ta jest konieczna z uwagi na przeciążenie ruchem samochodowym ulicy Tyskiej.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Jednym z podstawowych celów budowy nowej ulicy jest ograniczenie ruchu na ulicy Tyskiej.

Pan J. Góralski (mieszkaniec ulicy Radockiego) zwraca uwagę, że wybudowanie połączenia drogowego odciążyłoby ulicę Szewską, Tyską, K. Napierskiego i inne. Będzie to korzystne dla wielu mieszkańców.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Jednym z podstawowych celów budowy nowej ulicy jest usprawnienie skomunikowania Osiedla Odrodzenia i ograniczenie ruchu na ulicach Tyskiej i Szewskiej.

Pani J. Tyńska (mieszkanka z ulicy Tyskiej) stwierdziła, że grupa sprzeciwiających się mieszkańców reprezentuje interesy indywidualne, działając przeciw mieszkańcom innych ulic.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Jednym z podstawowych celów budowy nowej ulicy jest ograniczenie ruchu na ulicy Tyskiej.

Pan W. Matuszewski (mieszkaniec ulicy Tyskiej) poparł wypowiedź Pani Tyńskiej. Ze swojej strony dodał, że osoby sprzeciwiające się inwestycji drogowej działają egoistycznie. Planowana inwestycja oczekuje na realizację od 30 lat. Proponuje zobaczyć co się dzieje na ulicy Tyskiej. Ulica ta zapada się, występuje duże natężenie hałasu, zanieczyszczenie spalinami, ponieważ jeżdżą po niej samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, autobusy.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Jednym z podstawowych celów budowy nowej ulicy jest ograniczenie ruchu na ulicy Tyskiej.

Pani I. Chojeńska (z ulicy Spółdzielczości) obawia się natężenia ruchu na jej ulicy i pogorszenia warunków zamieszkiwania. Podkreśla, że przeprowadziła się tutaj z centrum Katowic, ze względu na panującą tutaj ciszę, która zostanie zakłócona po zrealizowaniu inwestycji.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Projektowane rozwiązania nie powodują skierowania dodatkowego ruchu na ul. Spółdzielczości.

Pan Sławik (mieszkaniec ulicy Krynicznej) wnioskuje o poprawienie komunikacji między Ochojcem, Piotrowicami a centrum Katowic poprzez poprawienie przepustowości na skrzyżowaniach ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej, ul. Jankego z ul. Kolejową. Skrócenie oczekiwania samochodów na przejazdach kolejowych, sygnał o konieczności zamknięcia rogatek wysyłany jest bardzo wcześnie w stosunku do czasu przejazdu pociągu towarowego.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Budowa dwupoziomowego węzła drogowego na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Armii Krajowej objęta jest zakresem planowanej inwestycji dotyczącej zmiany przebiegu DK 81 w Katowicach, w ciągu ulic Kościuszki – Kolejowa – 73 Pułku Piechoty. W roku bieżącym zakończona zostanie dokumentacja techniczna dla węzła ulic Kościuszki – Armii Krajowej. Miasto wnioskowało do PKP w sprawie ograniczenia czasu pomiędzy zamknięciem rogatek i pojawieniem się pociągu na przejeździe. PKP nie podjęło żadnych działań, natomiast Miasto Katowice nie posiada możliwości oddziaływania prawnego na PKP w tym zakresie.

Pan Z. Rolnik (mieszkaniec z ulicy Braci Wiechułów) pyta o działkę, na której ma powstać odcinek ulicy Braci Wiechułów. Czy grunt został wyceniony? W jaki sposób odbyła się wycena? Jak o tym dowiedzieli sie mieszkańcy? Pan wnioskuje o poprawienie przejezdności ulicą Jankego poprzez usprawnienie komunikacji miejskiej, zachęty do korzystania z niej.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że realizacja inwestycji planowana jest w trybie tzw. specustawy drogowej, która umożliwia pozyskiwanie gruntów niezbędnych dla jej właściwego poprowadzenia. Zgodnie z ww. ustawą, dla pozyskiwanych gruntów przeprowadzone zostaną operaty szacunkowe przez uprawnionych rzeczoznawców, na podstawie których wypłacane będą odszkodowania.

Pani Brodska dołącza się do tego głosu mówiąc o konieczności rozbudowy linii tramwajowych, często kursujące linie autobusowe lub mikrobusy, centra przesiadkowe, odtworzenia połączenia kolejowego Katowice centrum – Katowice Ochojec.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że przeprowadzone analizy uwarunkowań technicznych wykazały ograniczone możliwości poprowadzenia linii tramwajowej w ciągu ulicy Jankego. Odtworzenie przystanku kolejowego „Ochojec” i ponowne wykorzystanie linii kolejowej dla obsługi pasażerskiej, uwzględnione są w pracach planistycznych dotyczących kierunków rozwoju systemu transportowego Miasta Katowice.

Pan Augustyński negatywnie ocenia połączenie drogowe ulicy Braci Wiechułów z ulicą Radockiego, dodając, że połączenie to nie usprawni komunikacji, a pogorszy warunki zamieszkiwania. Apeluje o budowę obwodnicy dla dzielnic południowych.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Podstawowym celem planowanej inwestycji jest usprawnienie skomunikowania z ulicą Jankego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych po południowej stronie tej ulicy, szczególnie Osiedla Odrodzenia.

Dla usprawnienia obsługi dzielnic południowych prowadzone są prace projektowe i planistyczne. Zarówno w zakresie rozwiązań dla komunikacji indywidualna, jak i zbiorowej.

Pan W. Matuszewski wnioskuje o doraźne poprawienie komunikacji między pętlą tramwajową a Ochojcem (w czasie przebudowy centrum Katowic) poprzez wystąpienie do KZK GOP, aby autobusy linii nr 804, zatrzymywały się na każdym przystanku. Była to linia przyspieszona do centrum Katowic, a teraz dojeżdżają do pętli na Brynowie i stoją tam niewykorzystywane nieraz dwa autobusy.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Sprawa zostanie przedstawiona KZK GOP.

W czasie spotkania zostały złożone dwa wnioski:

 1. Pan Marcin Wicharek zam. ul. Tyska 34/1 – wniosek w sprawie nawierzchni ulicy Tyskiej
 2. Pan Józef Struzik zam. ul. Tyska 14 – wniosek w sprawie realizacji ul. Braci Wiechułów i remontu ulicy Tyskiej

Tak przedstawia się protokół sporządzony przez władze miasta. Jakie są Państwa opinie?

28 Responses to "Spotkanie z Radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów"

Leave a Reply

Your email address will not be published.