Projektant Maciej Moszumański podczas spotkania z mieszkańcami Katowic-Ochojca (© karina trojok)
Projektant Maciej Moszumański podczas spotkania z mieszkańcami Katowic-Ochojca (© Karina Trojok)

W dniu 14 kwietnia odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta Katowice z mieszkańcami Ochojca i Piotrowic w sprawie przebudowy ulicy Braci Wiechułów. Posiedzenie miało miejsce w Gimnazjum nr 19 i trwało 3 godziny. Spotkanie prowadziła Radna Miasta Katowice Stanisława Wermińska.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

 1. Pan Marcin Krupa – Wiceprezydent Miasta Katowice
 2. Pani Stanisława Wermińska – Radna Miasta Katowice
 3. Pani Ewa Kołodziej – Radna Miasta Katowice
 4. Pan Mariusz Skiba – Radny Miasta Katowice
 5. Pan Bogusław Lowak – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice
 6. Pan Andrzej Dawidowski – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec
 7. Pani Irena Denicka – Dyrektor Gimnazjum nr 19
 8. Pani Beata Migas – Dyrektor biura projektu „SERPENTYNA”
 9. Pan Maciej Moszumański – Menadżer projektu, biuro projektu „SERPENTYNA”
 10. Pani Monika Krężel – „Dziennik Zachodni”
 11. Pani Karina Trojok – fotoreporterka
 12. Mieszkańcy dzielnic Ochojec i Piotrowice

Pani Irena Denicka, Dyrektor Gimnazjum nr 19 powitała wszystkich przybyłych na spotkanie, po czym przekazała prowadzenie spotkania gospodarzom tj. radnym miasta Katowice i Jednostki Pomocniczej nr 19 – Pani Stanisławie Wermińskiej, Panu Mariuszowi Skiba oraz Panu Andrzejowi Dawidowskiemu.

Pani Radna Stanisława Wermińska przywitała przybyłe osoby i poinformowała o celu spotkania i sposobie jego organizacji.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa przywitał przybyłych mieszkańców, w skrócie scharakteryzował etapy realizacji inwestycji i ich poszczególne elementy. Następnie przedstawił osoby odpowiedzialne za projekt inwestycji i zaproponował, aby autorzy projektu przybliżyli koncepcję.

Pan Maciej Moszumański (projektant) omówił dwa etapy inwestycji: I-szy tj. przebudowę ulicy Jankego, polegającą na dodaniu pasa do lewoskrętu, następnie przedstawił parametry ulicy Braci Wiechułów, która obecnie posiada szerokość 6,2 m – 6,8 m, a po zakończeniu inwestycji jezdnia ta miałyby mieć szerokość 7,0 m – dwa pasy po 3,5m szerokości każdy z pasów. Po stronie nieparzystych numerów miałaby powstać ścieżka rowerowa i chodnik. Po stronie parzystych numerów chodnik wraz z miejscami parkingowymi. II-gi etap to przedłużenie ulicy Braci Wiechułów od skrzyżowania z ulicą Jaworową do ulicy Radockiego. Na tym odcinku zaprojektowano zatoki autobusowe i zjazdy do ulicy Jaworowej Tylnej i Spółdzielczości. Od skrzyżowania ulic Braci Wiechułów i Jaworowej ulica ma charakter drogi lokalnej, natomiast od skrzyżowania z ulicą Spółdzielczości do Radockiego ma charakter drogi zbiorczej.

Pan Bogusław Lowak (Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta) uzupełniając opis, mówił, iż nowa droga zostanie wybudowana od ulicy Radockiego do ulicy Jaworowej. Od ulicy Jaworowej do ulicy Jankego droga zostanie wyremontowana. Chodnik i ścieżka rowerowa po południowej stronie ulicy Braci Wiechułów będą miały szerokość po 2,0 m. Skrzyżowania ulic Braci Wiechułów z Radockiego stanowić będzie rondo o promieniu zewnętrznym ok. 15,0 m, którego zadaniem będzie uspokojenie ruchu, w celu odpowiedniego włączenia się do ruchu.

Pani Radna Stanisława Wermińska zapytała o czas realizacji inwestycji.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiadając na pytanie mówił o realizacji projektu, który ma być zakończony w czerwcu 2011. Następnie konieczne będzie uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń, a także do końca wyjaśniona musi zostać kwestia własności gruntów. Po skompletowaniu pełnej dokumentacji będzie możliwe dopiero zaplanowanie środków w budżecie miasta.

Pani Włodarczyk (mieszkanka ulicy Braci Wiechułów) zapytała o sens budowy ścieżki rowerowej, skoro ścieżka rowerowa usytuowana na ulicy Jankego charakteryzuje się niskim wykorzystaniem przez jednoślady. Ponadto Panią interesuje kwestia parkingów po zrealizowaniu inwestycji. W chwili obecnej samochody niemieszczące się na podwórkach stoją przy ulicy. Jak ta sytuacja wyglądać będzie po zrealizowaniu inwestycji?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiadając na pytanie odnośnie parkingów poinformował, że projekt uwzględnia wydzielenie miejsc parkingowych dla 24 pojazdów. Uwzględnienie w projekcie ścieżki rowerowej nie determinuje jej powstania. Pan Wiceprezydent uważa niemniej jednak, że oś na której miałaby powstać ścieżka (bliskość rezerwatu) stanowi istotny argument przemawiający za jej powstaniem.

Następnie Pan Wiceprezydent Marcin Krupa poprosił o przybliżenie kwestii parametrów drogi objętej inwestycją?

Pan Maciej Moszumański scharakteryzował stan obecny drogi (konstrukcja o grubości 30-50 cm), natomiast nowa droga charakteryzować się będzie grubością 68 cm. Nowa konstrukcja ma posiadać lepsze właściwości ze względu na drgania.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak uzupełniając tą charakterystykę, dopowiedział, iż nowa konstrukcja przewyższa standardowe parametry dla tej kategorii dróg.

Pan Józef Struzik (mieszkaniec ulicy Tyskiej) mówił o braku miejsc parkingowych na ulicy Tyskiej. Przypomniał, iż mieszkańcy tej ulicy od 30 lat męczą się z hałasem i drganiami powodowanymi przez występujący ruch samochodowy. Powiedział również, iż remont ulicy Tyskiej miał być wykonany do roku 2008. Pan Struzik zapytał o pomysł na rozwiązanie problemu mieszkańców ulicy Tyskiej oraz czy władze miasta mają alternatywę dla usprawnienia ruchu we wszystkich południowych dzielnicach miasta? Ponadto pada pytanie o koszt projektu.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiada: „Przypominam, że gdy byłem radnym, to mieszkańcy ulicy Tyskiej zwracali się do mnie, aby kwestię natężenia ruchu na ulicy Tyskiej uregulować.” Projekt przewiduje wyprowadzenie ruchu z ulicy Tyskiej, jak i Szewskiej. Koszt projektu 100 tysięcy PLN wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt uwzględnia kanalizację i odwodnienie. Jeżeli projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 3 lat, to pozwolenie się nie dezaktualizuje.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa przypomniał, o planach realizacji obwodnicy na skraju parku krajobrazowego.

Pani Radna Ewa Kołodziej pyta dlaczego miasto nie skoncentruje się na budowie obwodnicy, a koncentruje się na małych inwestycjach. Budowane są nowe osiedla, co powoduje, że będzie się jeszcze bardziej korkować.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiada, że można opracować projekt na inwestycję za 100 mln PLN, która nie zostanie zrealizowana.

Pan Tomasz Augustyński (mieszkaniec ulicy Spokojnej)pyta czy droga łącząca Braci Wiechułów z osiedlem Radockiego jest elementem budowy 73 Pułku Piechoty do Szarych Szeregów?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiada: ” Nie jest”

Pan Tomasz Augustyński zadaje pytanie czy została opracowana ocena natężenia ruchu na ulicy Tyskiej i Spokojnej?”

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak informuje, że w godzinach szczytu jest to ok. 600 pojazdów na godzinę.

Pan Augustyniak pyta, czy to natężenie dotyczy ulicy Szewskiej czy Tyskiej.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak: „Natężenie dotyczy obu tych ulic”.

Pan Piotr Trafis (mieszkaniec) zadaje pytanie o przebieg drogi przez suche koryta rzeki oraz jaki będzie wpływ inwestycji na środowisko wodno gruntowe.

Pan Maciej Moszumański udziela informacji, że w ramach projektu opracowano analizę geologiczną, która powinna być uwzględniona. W wyniku analizy stwierdzono, że na głębokości 4 m występuje piasek, nie stwierdzono występowania wody.

Pan Augustyński pyta o wpływ inwestycji na poziom wód gruntowych. Na ile budowa ronda wpłynie na poziom wód gruntowych?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa informuje, że woda zostanie odprowadzona kanalizacją deszczową.

Mieszkańcy pytają o kolejną kwestię, jaką jest kanalizacja.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiada, że projekt kanalizacji został uwzględniony w całym projekcie. Konstrukcja została zaprojektowana na podstawie badań geologicznych, cała deszczówka zostanie zebrana.

Pan Augustyniak porusza kwestię korków i natężenia ruchu w związku z kolejną inwestycją jaką jest osiedle Forest Hill i rozbudowa osiedla Bażantowo.

Pan Zastępca Naczelnika Lowak wyjaśnia, że inwestycja uwzględnia potrzeby mieszkańców obszaru po południowej stronie ulicy Jankego, szczególnie osiedla Radockiego.

Pan Augutyniak pyta czy mieszkańcy Bażantowa będą mieli postawiony szlaban?

Pan Zastępca Naczelnika Lowak odpowiada, że funkcja tej drogi jest ogólnodostępna, publiczna.

Ze strony Pana Augustyniaka pada pytanie o modernizację ulicy Radockiego. Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że inwestycja ta będzie realizowana w ramach MASTERPLANU, i będzie to miało miejsce w 2011 roku. Ulica Radockiego będzie miała kategorię drogi zbiorczej dostosowanej do komunikacji autobusowej.

Pan Augustyniak nie rozumie jak drogę lokalną wpuszcza się w drogę zbiorczą.

Pan Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak mówi, że ulica Radockiego ma odpowiednie parametry do tego.

Następnie Pan Wiceprezydent Marcin Krupa mówi o projekcie przedłużenia ulicy Bażantów na granicy rezerwatu do 73 Pułku Piechoty. Prezydent wspomina o planach sprzed 30 lat, kiedy połączenie rozpoczęto realizować i tak de facto nie zakończono prac. Mówi o losach budowy ulicy. Z realizacją dotyczącą ulicy Bażantów jest problem, gdyż część ulicy znajduje się na terenach prywatnych.

Odnośnie planów połączenia DK 81 z 73 Pułku Piechoty – to koszt ponad 1 mld PLN. Ponadto przedłużenie ulicy Bocheńskiego z ulicą Kolejową nie ma możliwości realizacji.

Pan Augustyniak pyta dlaczego Miasto wydaje pozwolenia na budowę nowych osiedli, skoro układ drogowy nie jest przygotowany do przyjęcia kolejnych pojazdów?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: miasto jest zobligowane do wydawania zezwoleń na budowę. Przypomina również, czemu służyło przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy nie ma planu, to występuje dowolność budowania inwestycji np. centrum logistyczne.

Pan Augustyniak proponuje, aby Pani Agata Łydka przedstawiła prezentację.

Pani Agata Łydka przedstawia prezentację: Południowe dzielnice, to najbardziej zagęszczona część Katowic. Obowiązuje tu Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Zostaje przedstawiony przebieg od ulicy Bażantów do ulicy Kościuszki. Pani następnie przedstawia kolejne inwestycje, które mają powstać w najbliższej okolicy tj. wysokie bloki na os. Radockiego oraz osiedle Forest Hill. W opinii Pani zasiedlenie nowych bloków spowoduje, że nowa inwestycja nie rozwiąże problemu powstawania korków w tej części miasta.

Pan Augustyniak wyraża opinię, że powstaniu inwestycji mieszkańcy ulicy Braci Wiechułów będą wychodzić ze swoich posesji bezpośrednio na drogę.

Pani Agata Łydka pyta w jaki sposób będzie wyglądała organizacja ruchu pomiędzy ulicami Ziołową i Braci Wiechułów, które dzieli dystans 40 metrów. W chwili obecnej opracowywana jest II edyacja Studium. Pojawiło się 246 uwag, z których uwzględniono 160. Pani pyta ponadto czy w nowym studium jest koncepcja połączenia ulic 73 Pułku Piechoty z Szarych Szeregów.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa przypomina, że spotkanie dotyczy budowy ulicy Braci Wiechułów, a nie budowy obwodnicy. Ze swojej strony proponuje, że możliwa jest organizacja spotkania w sprawie budowy obwodnicy. Pan Wiceprezydent nadmienia, że koncepcja budowy obwodnicy była już tematem spotkań. Koncepcję opracował dr Paruzel, który nie przewidywał jej przebiegu przez rezerwat.

Zastępca Naczelnika Wydz. Rozwoju Miast Pan Bogusław Lowak odpowiadając w kwestii odległości ulicy Ziołowej od ulicy Braci Wiechułów powiedział, iż na ulicy Jankego do ulicy Wiechułów będzie kontynuacja lewoskrętu, który rozpoczyna się za wiaduktem nad Ślepiotką.

Pan Michał Choroba (mieszkaniec, radny Jednostki Pomocniczej nr 19) pyta o to, jak będzie wyglądało włączenie nowego osiedla Forest Hill do układu komunikacyjnego?

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa zwraca uwagę, że w chwili obecnej nie ma projektu osiedla oraz osiedle nie ma pozwolenia na budowę. Gdy takie zostanie wydane to wtedy będzie projektowany układ komunikacyjny.

Pan Michał Choroba wyraża opinię, że powinno się myśleć globalnie o układzie komunikacyjnym, a nie skupiać na małych inwestycjach. Przytacza za przykład budowę przejazdu tunelem przez centrum Katowic, który to samochody pokonują w miarę sprawnie, a potem przy zjeździe np. na Tychy pojawiają się utrudnienia. Pojedyńcza, drobna inwestycja nie poprawi stanu komunikacji w mieście. Pan podkreśla, że jego nie interesuje sama koncepcja przebudowy ulicy Braci Wiechułów, jego interesuje wyjazd z ulicy Radockiego do ulicy Jankego. Pan uważa, że skoro na skrzyżowaniu ulic Braci Wiechułów z ulicą Jankego będą światła to ruch i tak tam będzie się blokował.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa odpowiadając zwraca uwagę, że każda inwestycja pozwala usprawnić ruch w południowych dzielnicach.

Mieszkaniec pyta o przyszłość ulicy Jankego, która w założeniu ma być ulicą przelotową, a w planach nie ma jej modernizacji.

Zastępca Naczelnika Wydz. Rozwoju Miast Pan Bogusław Lowak, iż w planach jest utworzenie dwupoziomowego węzła ulic Jankego, Kolejowej i Kościuszki, którego zadaniem ma być usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu decydującym o przepustowości ul. Jankego.

Pan Kukieła (mieszkaniec ulicy Spokojnej) wnioskuje o ruch jednokierunkowy na ulicach przyległych do ulicy Braci Wiechułów, po jej przebudowie. Pan zwrócił uwagę na tworzące się korki na ulicy Jankego w związku z bardzo wczesnym zamykaniem rogatek na przejeździe kolejowym na ulicy Fabrycznej.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, iż sprawa może zostać rozpatrzona po zakończeniu planowanej inwestycji, w ramach analiz wielkości i nowego rozkładu przestrzennego ruchu pojazdów. Miasto wnioskowało do PKP w sprawie ograniczenia czasu pomiędzy zamknięciem rogatek i pojawieniem się pociągu na przejeździe. PKP nie podjęło żadnych działań, natomiast Miasto Katowice nie posiada możliwości oddziaływania prawnego na PKP w tym zakresie.

Pan J. Ogórek (mieszkaniec ulicy Spokojnej) zapytał o plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Ochojec. Pan pytał czy inwestycja jest zgodna z planem? Ponadto stwierdził, że projektowany lewoskręt z ulicy Jankego do ulicy Braci Wiechułów znacznie utrudni ruch na ulicy Jankego.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, iż dla realizacji planowanej drogi w trybie tzw. specustawy drogowej nie jest wymagany Plan miejscowy. Wydzielony lewoskręt z ul. Jankego w ul. Braci Wiechułów jest konieczny, gdyż pojedyncze pojazdy oczekujące na możliwość skrętu w lewo blokowałyby przejezdność ulicy Jankego.

Pan R. Straż (mieszkaniec Os. Odrodzenia) wnioskuje o realizację obwodnicy odciążającej ruch kołowy w dzielnicach południowych. Zapytała o raport dotyczący oddziaływania na środowisko ruchem kołowym, który zwiększy się na ulicy Braci Wiechułów i okolicznych ulicach.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, iż dla obwodnicy prowadzone są analizy planistyczne. Odcinek drogi objęty inwestycją wynosi ok. 600 m. Dla dróg o długości do 1000 m nie jest wymagany raport oddziaływania na środowisko.

Pan J. Chomik (mieszkaniec ulicy Krótkiej) ma zastrzeżenia na poprowadzenie ścieżki rowerowej na chodniku, a nie na jezdni po prawej stronie jezdni.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że projektowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze oraz wymaga zajęcia mniejszego pasa terenu niż wyznaczenie dwóch jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów na jezdni ulicy. Ponadto, rozwiązanie to umożliwia zaprojektowanie parkingów przyulicznych.

Pan Z. Dusik (mieszkaniec Osiedla Odrodzenia) wnioskuje o skomunikowanie osiedla Odrodzenia z Kostuchną, co skróciłoby dojazd do tej dzielnicy.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Prowadzone są analizy planistyczne w tym zakresie dla wskazania rozwiązań, w których ruch nie będzie kierowany na drogi o ograniczonych szerokościach w liniach zabudowy.

Pan J. Pawian zapytał o plany odciążenia Osiedla Odrodzenia oraz zapytał, czy zrealizowana inwestycja nie spowoduje podniesienia się wód gruntowych.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że planowana droga usprawni połączenie Osiedla Odrodzenia z ulicą Jankego. Dla rozwiązań poprawiających skomunikowanie Osiedla Odrodzenia i terenów dzielnic południowych z Centrum, prowadzone są prace planistyczne. W ramach prac projektowych przeprowadzone zostały wymagane badania gruntów i zastosowane będą rozwiązania dostosowane do stwierdzonych uwarunkowań.

Pani Maria Wiktorczyk (mieszkanka Osiedla Odrodzenia) pozytywnie oceniła inwestycję. Droga ta jest konieczna z uwagi na przeciążenie ruchem samochodowym ulicy Tyskiej.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Jednym z podstawowych celów budowy nowej ulicy jest ograniczenie ruchu na ulicy Tyskiej.

Pan J. Góralski (mieszkaniec ulicy Radockiego) zwraca uwagę, że wybudowanie połączenia drogowego odciążyłoby ulicę Szewską, Tyską, K. Napierskiego i inne. Będzie to korzystne dla wielu mieszkańców.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Jednym z podstawowych celów budowy nowej ulicy jest usprawnienie skomunikowania Osiedla Odrodzenia i ograniczenie ruchu na ulicach Tyskiej i Szewskiej.

Pani J. Tyńska (mieszkanka z ulicy Tyskiej) stwierdziła, że grupa sprzeciwiających się mieszkańców reprezentuje interesy indywidualne, działając przeciw mieszkańcom innych ulic.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Jednym z podstawowych celów budowy nowej ulicy jest ograniczenie ruchu na ulicy Tyskiej.

Pan W. Matuszewski (mieszkaniec ulicy Tyskiej) poparł wypowiedź Pani Tyńskiej. Ze swojej strony dodał, że osoby sprzeciwiające się inwestycji drogowej działają egoistycznie. Planowana inwestycja oczekuje na realizację od 30 lat. Proponuje zobaczyć co się dzieje na ulicy Tyskiej. Ulica ta zapada się, występuje duże natężenie hałasu, zanieczyszczenie spalinami, ponieważ jeżdżą po niej samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, autobusy.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Jednym z podstawowych celów budowy nowej ulicy jest ograniczenie ruchu na ulicy Tyskiej.

Pani I. Chojeńska (z ulicy Spółdzielczości) obawia się natężenia ruchu na jej ulicy i pogorszenia warunków zamieszkiwania. Podkreśla, że przeprowadziła się tutaj z centrum Katowic, ze względu na panującą tutaj ciszę, która zostanie zakłócona po zrealizowaniu inwestycji.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Projektowane rozwiązania nie powodują skierowania dodatkowego ruchu na ul. Spółdzielczości.

Pan Sławik (mieszkaniec ulicy Krynicznej) wnioskuje o poprawienie komunikacji między Ochojcem, Piotrowicami a centrum Katowic poprzez poprawienie przepustowości na skrzyżowaniach ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej, ul. Jankego z ul. Kolejową. Skrócenie oczekiwania samochodów na przejazdach kolejowych, sygnał o konieczności zamknięcia rogatek wysyłany jest bardzo wcześnie w stosunku do czasu przejazdu pociągu towarowego.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Budowa dwupoziomowego węzła drogowego na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Armii Krajowej objęta jest zakresem planowanej inwestycji dotyczącej zmiany przebiegu DK 81 w Katowicach, w ciągu ulic Kościuszki – Kolejowa – 73 Pułku Piechoty. W roku bieżącym zakończona zostanie dokumentacja techniczna dla węzła ulic Kościuszki – Armii Krajowej. Miasto wnioskowało do PKP w sprawie ograniczenia czasu pomiędzy zamknięciem rogatek i pojawieniem się pociągu na przejeździe. PKP nie podjęło żadnych działań, natomiast Miasto Katowice nie posiada możliwości oddziaływania prawnego na PKP w tym zakresie.

Pan Z. Rolnik (mieszkaniec z ulicy Braci Wiechułów) pyta o działkę, na której ma powstać odcinek ulicy Braci Wiechułów. Czy grunt został wyceniony? W jaki sposób odbyła się wycena? Jak o tym dowiedzieli sie mieszkańcy? Pan wnioskuje o poprawienie przejezdności ulicą Jankego poprzez usprawnienie komunikacji miejskiej, zachęty do korzystania z niej.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że realizacja inwestycji planowana jest w trybie tzw. specustawy drogowej, która umożliwia pozyskiwanie gruntów niezbędnych dla jej właściwego poprowadzenia. Zgodnie z ww. ustawą, dla pozyskiwanych gruntów przeprowadzone zostaną operaty szacunkowe przez uprawnionych rzeczoznawców, na podstawie których wypłacane będą odszkodowania.

Pani Brodska dołącza się do tego głosu mówiąc o konieczności rozbudowy linii tramwajowych, często kursujące linie autobusowe lub mikrobusy, centra przesiadkowe, odtworzenia połączenia kolejowego Katowice centrum – Katowice Ochojec.

Zastępca Naczelnika Pan Bogusław Lowak odpowiada, że przeprowadzone analizy uwarunkowań technicznych wykazały ograniczone możliwości poprowadzenia linii tramwajowej w ciągu ulicy Jankego. Odtworzenie przystanku kolejowego „Ochojec” i ponowne wykorzystanie linii kolejowej dla obsługi pasażerskiej, uwzględnione są w pracach planistycznych dotyczących kierunków rozwoju systemu transportowego Miasta Katowice.

Pan Augustyński negatywnie ocenia połączenie drogowe ulicy Braci Wiechułów z ulicą Radockiego, dodając, że połączenie to nie usprawni komunikacji, a pogorszy warunki zamieszkiwania. Apeluje o budowę obwodnicy dla dzielnic południowych.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Podstawowym celem planowanej inwestycji jest usprawnienie skomunikowania z ulicą Jankego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych po południowej stronie tej ulicy, szczególnie Osiedla Odrodzenia.

Dla usprawnienia obsługi dzielnic południowych prowadzone są prace projektowe i planistyczne. Zarówno w zakresie rozwiązań dla komunikacji indywidualna, jak i zbiorowej.

Pan W. Matuszewski wnioskuje o doraźne poprawienie komunikacji między pętlą tramwajową a Ochojcem (w czasie przebudowy centrum Katowic) poprzez wystąpienie do KZK GOP, aby autobusy linii nr 804, zatrzymywały się na każdym przystanku. Była to linia przyspieszona do centrum Katowic, a teraz dojeżdżają do pętli na Brynowie i stoją tam niewykorzystywane nieraz dwa autobusy.

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa: Sprawa zostanie przedstawiona KZK GOP.

W czasie spotkania zostały złożone dwa wnioski:

 1. Pan Marcin Wicharek zam. ul. Tyska 34/1 – wniosek w sprawie nawierzchni ulicy Tyskiej
 2. Pan Józef Struzik zam. ul. Tyska 14 – wniosek w sprawie realizacji ul. Braci Wiechułów i remontu ulicy Tyskiej

Tak przedstawia się protokół sporządzony przez władze miasta. Jakie są Państwa opinie?

28 odpowiedzi do "Spotkanie z Radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów"

 1. Bogdan  7 maja 2011

  ….szukam słów do opisania tego żenującego widowiska…

  Odpowiedz
 2. DS  7 maja 2011

  Jeśli chodzi o komunikację miejską proponuję aby mieszkańcy dzielnic południowych zwarli szeregi i stworzyli plan przeprowadzenia zmian w kursowaniu autobusów oraz pojazdów szynowych. Proponuję aby pomysł patronowała strona http://www.piotrowice.katowice.pl 🙂 Zróbmy coś dla naszych dzielnic zanim staniemy w korku i umrzemy w spalinach…

  Odpowiedz
  • Bogdan  7 maja 2011

   …..,a pieniążki przeznaczone na wybory radnych wydamy na nowoczesne przystanki,
   przynajmniej z tego coś będzie!!!

   Odpowiedz
 3. Iwona  9 maja 2011

  Co to za bzdura! Hojeńska – nie Chojeńska to ja, i przytoczone wyżej słowa nie są moimi. Pani Radna Wermińska tworzyła protokół. Gratuluję!!!!! czyżby na starość problemy ze słuchem ????
  Żądam sprostowania. Mówiłam o tym, że P. Krupa nie zna planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym zarządza ponieważ stwierdził, że nic nie wie o żadnym osiedlu (FOREST HILL) i o tym, że nie walczymy o to, aby mieszkańcom Tyskiej żyło się gorzej niż nam tylko o to, aby władze miasta w końcu zrobiły coś, aby nam wszystkim żyło sie spokojnie. Tymczasem miasto „idzie” na łatwiznę., a ruch na Tyskiej i Szewskiej jeszcze powiększy się z racji nowych inwestycji powyżej osiedla Odrodzenie, bo Braci Wiechułów nie jest w stanie przyjąć takiego ruchu. Jeśli chodziłoby tylko o następną dojazdówke do Odrodzenia nikt z nas nawet by nie mrugnął. Osiedle Odrodzenia jest położone w bardzo sympatycznym miejscu, ale jest to chyba najbardziej zaniedbane osiedle w Katowicach i teraz jeszcze jego mieszkańcom chcą dokopać „puszczając” przez jego środek parotysięczny ruch samochodowy z Kostuchny.
  A Pan Panie redaktorze prowadząc taki portal powinien Pan być na takim ważnym spotkaniu, bo teraz publikuje Pan głupoty. Prosze pouczyc Panią Radną, że komuna minęła, czasy się zmieniły i NIE WOLNO publikować bzdur podpisując ich czyimś nazwiskiem!!!!!!!

  Odpowiedz
  • Redaktor  11 maja 2011

   Jak pisałem wcześniej w korespondencji mailowej, na spotkaniu nie byłem. Pytałem wcześniej o relację w kilku źródłach i otrzymałem z Urzędu Miasta oficjalny protokół. Nie ująłem tego w pierwszym zdaniu, a być może powinienem: protokolantami wg protokołu byli Pani Stanisława Wermińska i Pan Mariusz Skiba radni Rady Miasta Katowice. Oryginał przesłałem na Pani skrzynkę e-mail. Taka moja mała dygresja, to akurat gdzie być powinienem to moja prywatna sprawa.

   Odpowiedz
   • Iwona  11 maja 2011

    Przepraszam, ma Pan rację, ale każdy „wkurzyłby się” na moim miejscu – zdanie podpisane moim nazwiskiem nawet nie oddaje ogólnego sensu mojej wypowiedzi. Nie chce mi się jednak już wystepować o sprostowanie, odpuszczam, to i tak nie ma sensu.

    Odpowiedz
   • Anna żerdzińska  14 maja 2011

    Dzień Dobry Panie Redaktorze
    Czy będzie jeszcze spotkanie z radnymi w maju i kiedy ?
    Też nie byłam na tym spotkaniu , o której było spotkanie z radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów
    Pozdrawiam
    anna żerdzińska- z Katowic Brynowa

    Odpowiedz
 4. Iwona  9 maja 2011

  W protokole znajdują sie tylko 2 wnioski mieszkańców ul. Tyskiej. Ciekawe!

  Odpowiedz
 5. Iwona  9 maja 2011

  A co z wnioskiem mieszkańców o budowie obwodnicy?

  Odpowiedz
 6. Anna  9 maja 2011

  To taki protokół niby ma być? Dziwne skróty myślowe, które gubią sens wypowiedzi. Byłam, słuchałam. Najlepszym przykładem „odpowiedniej” interpretacji ( czytaj : MANIPULACJI) jest przytoczona wypowiedź p. Iwony Hojeńskiej. To samo dotyczy wypowiedzi p. Augustyńskiego i wielu innych.

  Odpowiedz
 7. Slawa  12 maja 2011

  Należy zwrócić uwagę na 2 cytaty z artykułu:
  (1)„Wszystko zaczęło się od spokojnej ulicy Braci Wiechułów, której mieszkańcy dowiedzieli się, że ma być kompletnie przebudowana. Co więcej, miasto planuje połączenie uliczki z ul. Radockiego”, oraz
  (2) „Projekt nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych w tych dzielnicach”
  To informacje, że władze Miasta nie tylko nie mają propozycji rozwiązań układu komunikacyjnego dla dzielnic południowych, ale także, że nie uznają za konieczne informowanie mieszkańców o tym, co się będzie zmieniać w ich otoczeniu. Z jednej strony widać tu wieloletnie zaniedbania w zagospodarowaniu przestrzennym, brak pomysłu (i chęci) na umiejętne sterowanie rozwojem zagospodarowania, z drugiej zaś strony – lekceważenie podstawowych zasad współżycia społecznego, oraz naruszenie zasad demokratyzacji życia polegających na informowaniu i współdecydowaniu mieszkańców.

  Wydawać się mogło, że demokratycznie wybrane władze Miasta kandydującego tak oficjalnie do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” będą nie tylko w imieniu mieszkańców szukały rozwiązań prawnie gwarantujących kulturę otoczenia miejsca zamieszkania i bezpieczeństwo przestrzeni komunikacyjnych w swoich dzielnicach – dla dobra swoich mieszkańców (i wyborców).
  Ale też, że spełniane będą elementarne zasady porządku publicznego i zasady demokratycznego zarządzania miastem, a mianowicie, że mieszkańcy nie będą zaskakiwani informacjami o obecnych już etapach wykonawczych projektów dróg mogących pogorszyć ich warunki życia. Bez konsultowania koncepcji, bez publicznych prezentacji, bez negocjacji z mieszkańcami.
  Zarządzanie miastem wymaga kompetencji, odwagi w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i godnego, z poszanowaniem prawa postępowania w sprawach zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Wybieranie realizacji dróg publicznych (polegających w większości jedynie na podnoszeniu klasy istniejących dróg!) według przepisów „spec ustawy drogowej” – zamiast realizacji stanowiących efekt specjalistycznych opracowań wieloletnich prognoz rozwoju układu komunikacyjnego konsultowanych z mieszkańcami miasta zgodnie z procedurami umożliwiającymi społeczną ich akceptację (tj. zgodnie z przepisami ustaw takich jak: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o dostępie do informacji publicznej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – pokazuje jedynie „kto tu rządzi”, a nie „dla kogo rządzi”.
  To demonstracja braku potrzeby i kultury uwzględniania zasady współdecydowania mieszkańców o sprawach jakości warunków ich mieszkania i życia w mieście, ale przede wszystkim dobitny objaw lekceważenia wyborców przez wybrane demokratycznie władze miasta.

  Odpowiedz
 8. Iwona  13 maja 2011

  Oj Pani Sławo! Święte słowa. To co usłyszałam na spotkaniu to dla mnie najwyższa forma ignorancji ze strony władz miasta, ale co z tego? Jak widać od lat nic nie zmienia się. Władze, a właściwie „władze” i tak zrobią co chcą. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 9. Anna żerdzińska  14 maja 2011

  Dzień Dobry Panie Redaktorze
  Nie byłam na spotkaniu z radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów.
  Czy wie Szanowny Pan Redaktor kiedy jest następne spotkanie z radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów i o której jest spotkanie?
  Pozdrawiam
  Anna żerdzińska

  Odpowiedz
 10. Redaktor  14 maja 2011

  Pani Anno, niestety nie wiadomo czy i kiedy będzie następne spotkanie w sprawie przebudowy Braci Wiechułów, pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Anna żerdzińska  15 maja 2011

   Dzień Dobry Panie Redaktorze
   Jestem zainteresowana dziennikarstwem,chciałabym pracować w Radiu Katowice
   Czy jest to ciężka praca ,czy nie?
   Czy dam sobie radę w Radiu Katowice?
   Pozdrawiam
   Anna żerdzińska

   Odpowiedz
   • Anna  16 maja 2011

    Pani Anno, pracowałam kilkanaście lat w radiu. Sądząc po Pani aktywności i jej jakości na tym forum ośmielam się stwierdzić, że nie da Pani sobie rady w Radiu Katowice. Tak, praca dziennikarza jest ciężką pracą.

    Odpowiedz
    • Anna żerdzińska  18 maja 2011

     Dzień Dobry Panie Redaktorze
     Czy w Radiu Katowice można znależć staż do pracy.
     Pozdrawiam
     Anna żerdzińska

     Odpowiedz
 11. Mariusz  16 maja 2011

  Pani Iwono,
  Jest to bardzo niegrzeczne z Pani strony obrażać inne osoby. Artykułem protokołu byłem również ja. A Pani z jakichś, dla mnie trudnych do pojęcia, powodów zbyt bardzo się emocjonuje. Prowadząca spotkania na jego początku poprosiła, aby wszyscy którzy chcą zabrać głos, na początku się przedstawili. Pani być może nie zrobiła tego dokładnie:). Więc proszę nie mieć pretensji, że pisownia Pani nazwiska jest inna niż powinna być. Poza tym rzeczywiście skoro nie ma wydanego pozwolenia na budowę to trudno mówić o jakimś budowlanym tworze. To konkretne decyzje je tworzą, a nie plotki czy plany. W moim mniemaniu Osiedle Radockiego jest rzeczywiście położone w sympatycznym miejscu i tak pozostanie. Proszę przyjrzeć się osiedlom Witosa czy Paderewskiego. A co do spokoju. To czy Pani zaczyna od siebie? Czy porusza się Pani rowerem czy komunikacją publiczną i stara się Pani przekonać do tego innych? Bo ja tak http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=27&id=1291206147 Aha i na koniec dla Pani wiadomości parę informacji:
  Protokół to oficjalny dokument zawierający relację z przebiegu jakiegoś zebrania, obrad itp.. a
  zwłaszcza treść powziętych uchwał, wynik głosowań nad nimi oraz inne wnioski obowiązujące
  uczestników pewnej zbiorowości,
  Protokół przypomina sprawozdanie, jednak forma wypowiedzi jest w nim mniej swobodna,
  bardziej podporządkowana rygorystycznym zasadom. Protokół powinien być skonstruowany wg
  schematu, w którym najważniejsze części to:
  1. Data i miejsce zebrania, ewentualnie też: kolejny numer protokołu.
  2. Nazwa grupy osób, które organizują zebranie komisji.
  3. Wykaz osób obecnych na zebraniu (często imienny, o ile grupa uczestników zebrania nie
  jest bardzo liczna) i nieobecnych (jeśli zebranie jest obowiązkowe).
  W przypadku zebrań bardzo licznych (powyżej kilkunastu osób) listę obecności dołącza się do
  protokołu.
  4. Porządek obrad w punktach – jeżeli obraduje się nad więcej niż jedną sprawą.
  Niekiedy porządek obrad jest ustalany wcześniej i dostarczany uczestnikom zebrania:
  wówczas stanowi on załącznik do protokołu. W takim przypadku, jeśli zebranie dotyczy
  kilku spraw, porządek obrad powinien być przyjęty w osobnej uchwale (najczęściej odbywa
  się to przez aklamację, czyli ogólną zgodę). Dalej protokół piszemy też zgodnie z tym
  porządkiem – stanowi on bowiem obowiązujący plan obrad.
  5. Krótkie zreferowanie każdej z omawianych spraw, wygłoszonych na jej temat opinii z
  uwzględnieniem zasadniczych argumentów i kontrargumentów przedstawianych w trakcie
  dyskusji. Wypowiedzi luźno związane z tematem obrad, dygresje itd. w protokole pomijamy.
  6. Możliwie najdokładniejsze przedstawienie wyników głosowań.
  Należy napisać:
  – nad jakim wnioskiem głosowano
  – ilu było uprawnionych do głosowania
  – kto wszedł do komisji skrutacyjnej (czyli obliczającej wyniki głosowania)
  – jaki jest wynik; ile głosów za, ile przeciw, ile wstrzymujących się, ile
  nieważnych.
  7. Po opisaniu głosowania jasno powinna być sformułowana uchwała lub decyzja, podjęta w
  jego wyniku. Poprzedzamy to formułą: W wyniku głosowania komisja powzięła uchwałę o … i itd

  Natomiast

  stenografia (steno- + gr. gráphein ‘pisać’) technika dokładnego zapisu tekstu mówionego za pomocą umownych znaków, skrótów, symboli, które umożliwiają później jego dosłowne odtworzenie.

  Dlatego gratuluję: została Pani zauważona, a nie istotne problemy naszych dzielnic.

  Odpowiedz
  • Anna  17 maja 2011

   Czy pominięcie trzeciego wniosku, który zgłoszono i wyraźnie poproszono o zapisanie do protokołu to niechlujstwo czy celowe działanie? Co do braku pozwolenia na budowę… chyba pan kpi? Najpierw określa się przeznaczenie terenu a kolejnym krokiem jest wystąpienie inwestora o pozwolenie na budowę. Widać w przypadku Forest Hill inwestor nie ma wątpliwości, że takie pozwolenie dostanie bo na swoich stronach internetowych chwali się, że osiedle będzie miało dobrą komunikację z centrum Katowic… i innymi zaletami osiedla. Dzisiaj osiedla FH nie ma…ale nikt nie odważył się zapewnić, że nie będzie. Kiedy, Pana zdaniem, powinno się zgłaszać zastrzeżenia? Przypomnę, że zastrzeżenia dotyczą rozwiązań drogowych, a właściwie ich braku. Zwiększanie populacji mieszkańców w dzielnicy bez konkretnych rozwiązań drogowych jest karygodne. I nie jest takim rozwiązaniem przeprowadzenie drogi przez ulice z zabudową jednorodzinną, która i tak łączy się z już dzisiaj niewydolną ul. Jankego. A co będzie jak przybędzie jeszcze kilka tysięcy samochodów? I jeszcze jedno…chciałabym zobaczyć wyniki badań wg. których przez ul. Tyską przejeżdża 600 samochodów na godzinę. Może przez cała dobę… a może te badania dotyczyły ul. Jankego? Pozdrawiam.

   Odpowiedz
  • Iwona  17 maja 2011

   No to popisał się Pan wiedzą na temat protokołów i jak do tej wiedzy ma się punkt 5: „Krótkie zreferowanie każdej z omawianych spraw, wygłoszonych na jej temat opinii z uwzględnieniem zasadniczych argumentów i kontrargumentów przedstawianych w trakcie dyskusji. Wypowiedzi luźno związane z tematem obrad, dygresje itd. w protokole pomijamy.” w odniesieniu do mojej wypowiedzi?
   Czy uważa Pan, że moja wypowiedź była luźno związana z tematem czy dygresją? I może to też mój wiek, ale jakoś nie przypominam sobie aby prowadząca poddała jakiś wniosek do przegłosowania, a szkoda bo wtedy mielibyście Państwo czarno na białym, że mieszkańcy domagają się obwodnicy, a nie chwilowego rozwiązania, które jak życie pokazuje w 99% staje się stałym. Prosze mi tu nie pisać, że kogoś obrażam, protokół jest tendencyjny i to Państwo nas obrażacie sądząc, że tego nie widzimy.

   Odpowiedz
  • Iwona  17 maja 2011

   acha jeszcze coś na temat ( skopiowane ) „W dniu 28 lutego 2011 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w Katowicach przy ul. Bażantów. Nieruchomość o powierzchni ponad 8 ha należy do Spółki TUP Property i do tej pory przeznaczona była pod zabudowę przemysłową i logistyczną. Dzięki zmianie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, o którą TUP Property zabiegała od 2007 roku, powstanie na tym terenie osiedle mieszkaniowe Forest Hill.

   Nowo uchwalony plan umożliwia budowę do 50 000 m2 powierzchni mieszkalnej, czyli około 750 mieszkań dla 2500 mieszkańców. Dodatkowo przewiduje przestrzeń około 2000 m2 na lokale usługowe. Na tym terenie TUP Property S.A. planuje także budowę kompleksu handlowo-usługowego o powierzchni 3300 m2, na który w styczniu br. otrzymała pozwolenia na budowę. Całość została zaprojektowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jako miejsce funkcjonalne i przyjazne dla mieszkańców osiedla i miasta.” …… i jak tam Pan Krupa nic o tym nie wie? Pan też nie? Media kłamią? Hm……

   Odpowiedz
 12. Iwona  17 maja 2011

  Niestety na tym forum nie można pogrubić: ” …..na który w styczniu otrzymała pozwolenie na budowę………..” i kto tu kogo obraża??????????? Może nie jestem tak inteligentna jak Pan, ale czytać potrafię. Dowiem się czy TUP Property kłamie czy Pan Krupa i ponieważ i tak już zaistniałam ( chociaż bardzo niechętnie ) oczywiście opublikuję wnioski.

  Odpowiedz
  • Redaktor  18 maja 2011

   Można pogrubiać, pogrubiłem sam za Panią, oraz włączyłem listę poleceń jakie działają. Do pogrubiania trzeba umieścić tekst między strong … /strong (w nawiasach kwadratowych)

   Odpowiedz
   • Iwona  18 maja 2011

    Bardzo dziękuję, pozdrawiam.

    Odpowiedz
   • Anna  22 maja 2011

    Dzień Dobry Panie Redaktorze
    Ciągle jestem zainteresowana dziennikarstwem,ale nie wiem jak wyglądają dyżury w Radiu Katowice?
    Czy będzie jeszcze spotkanie z radnymi i ,kiedy w sprawie przebudowy Braci Wiechułów?
    Chciałabym pracować w Radiu Katowice.
    Pozdrawiam
    Anna

    Odpowiedz
    • Redaktor  22 maja 2011

     Szanowna Pani Anno,

     dziękuję bardzo za zaangażowanie na stronie. Jednak muszę jeszcze raz podkreślić, iż strona o Piotrowicach nie ma żadnego związku z Radio Katowice, a ja przedstawiając się jako Redaktor, mam na myśli redakcję strony internetowej. Pozwoliłem sobie kilka Pani ostatnich komentarzy usunąć, ponieważ uporczywie dotyczyły one Radio Katowice, a ponownie podkreślam, nie mam z nimi nic wspólnego.

     Proponuję także, aby nie podpisywała się Pani na koniec komentarza imieniem i nazwiskiem, wystarczy podać imię w polu IMIE przy wpisywaniu komentarza. Także, proszę pomijać pole Strona WWW, ponieważ tam wypada podać jakiś prawdziwy adres internetowy, a nie samo słowo „Piotrowice”.

     Nadal oczywiście, czekamy na Pani komentarze, proszę je jednak bardziej dopasować do tematu.

     Odpowiedz
     • Anna  23 maja 2011

      Dzień Dobry Panie Redaktorze
      Przepraszam ,że piszę o Radiu Katowice,ale to jest moje marzenie.
      Czy będzie jeszcze spotkanie z radnymi i kiedy?
      Podobała mi się audycja Wszystko na Temat,ale szkoda że nie jest na inne problemy
      Pozdrawiam

 13. Adam  29 grudnia 2011

  Kto w urzędzie odpowiada za pomysł na bezużyteczną drogę?

  Anna Malinowska
  28.12.2011 , aktualizacja: 28.12.2011 16:21

  Katowiccy urzędnicy chcą wybudować nową drogę, która ich zdaniem ułatwi ruch na południu miasta. Protestują właściciele działek, przez które ma ona przebiegać. Z adresowanego do nich listu wynika, że postępowanie administracyjne wszczął urzędnik, który… od ponad roku już nie pracuje w magistracie.

  Chodzi o ul. Braci Wiechułów, biegnącą równolegle do ul. Tyskiej, która stanowi główny łącznik między osiedlem Odrodzenia a prowadzącą do centrum ul. Jankego. W godzinach szczytu auta stoją tu w długich korkach. Sposobem na zaradzenie tym kłopotom ma być wybudowanie nowej drogi, którą można by dojechać do Jankego.

  – Przecież to nic nie da! Problemem jest właśnie ul. Jankego. Jedyną szansą na udrożnienie ruchu jest budowa obwodnicy skrajem rezerwatu w Ochojcu – mówią mieszkańcy, którzy do swojej propozycji próbowali już przekonywać na wielu spotkaniach i posiedzeniach różnych miejskich komisji.
  Wygląda na to, że jednak na darmo, bo właściciele działek, na których droga ma być wybudowana, otrzymali już odpowiednie pisma. – Dowiedziałem się, że część mojej działki budowlanej pójdzie pod drogę. To absurd, bo taki łącznik nie rozładuje korków. Miasto wyda mnóstwo pieniędzy na coś, co żadnego pożytku nie przyniesie – denerwuje się Marian Limański, który podobnie jak 20 innych właścicieli ma zostać wywłaszczony. Wszyscy w tej sprawie złożyli skargę, która trafiła do urzędu wojewódzkiego.

  Roman Olszewski, naczelnik wydziału budownictwa nie chce powiedzieć, czy budowa łącznika jest zasadna. – Nie mogę tej sprawy oceniać. Proszę pytać w wydziale inwestycji, ja jestem tylko wykonawcą – mówi Olszewski.

  – Każda inwestycja w mieście ma swoich przeciwników i zwolenników. Trudno mi się odnosić do tej budowy, bo ja tylko będę ogłaszał przetarg na roboty budowlane – zastrzega Adam Kochański, naczelnik wydziału inwestycji, i dodaje, że o zasadności w tej sprawie mogą się jedynie wypowiadać urzędnicy z wydziału rozwoju. – Przecież to nie nasz pomysł! My tylko realizujemy budżet, który uchwalają radni – wyjaśnia Bogusław Lowak, zastępca naczelnika wydziału rozwoju.

  Ewa Kołodziej, była radna, a obecnie posłanka, doskonale pamięta prace nad tegorocznym budżetem. Wcześniej wiele razy występowała o udrożnienie ruchu na południu Katowic. – W budżecie nie było zapisu o budowie tego łącznika. Były tylko ogólniki związane z rozwiązaniami problemów komunikacyjnych dla południowych dzielnic – zapewnia Kołodziej.

  Nie wiadomo więc, kto stoi za pomysłem budowy łącznika. Pewne jest natomiast, że z wywłaszczenia działek przynajmniej na razie nic nie będzie. I nie chodzi tu o skargę, która będzie dopiero rozpatrywana. Okazuje się bowiem, że postępowanie administracyjne wszczął w tej sprawie Arkadiusz Godlewski, wiceprezydent miasta. Problem w tym, że on nie pracuje w urzędzie od września ubiegłego roku. – Właściciele działek pokazali mi już to pismo. W mocy prawa jest oczywiście nieważne. To typowy przykład urzędniczego niechlujstwa. Nikt w urzędzie tych pism przed wysłaniem nawet nie raczył przeczytać – komentuje sprawę Godlewski.

  Nikt w urzędzie nie przyznaje się do pomyłki. Nikt też nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego w tak ważnej sprawie reprezentuje urząd były wiceprezydent.

  http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35 … eczna.html

  ————
  Urzędnicy się żrą , wyborcza patrzy tylko na jedną stronę konfliktu, a za w chwilę już w ogóle nie dojedziesz na Radol i Bażantowo.

  Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.