Bogucice w chwili obecnej, po likwidacji działalności kopalni „Katowice – Kleofas”, to dzielnica, której tereny zasadniczo przeznaczone są na funkcję mieszkaniową (ok. 55% powierzchni).
Na obszarze dzielnicy można wyszczególnić:
– współczesną zabudowę wielorodzinną z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zgrupowaną na osiedlach Wajdy i Kukuczki, usytuowaną w części wschodniej dzielnicy,
– zabudowę kilkurodzinną głównie z lat międzywojennych o wysokości 2-4 kondygnacji wzdłuż ul. Katowickiej, a w części południowo-wschodniej dzielnicy zabudowę z początku poprzedniego wieku (rejon ul. Markiefki),
– zabudowę jednorodzinną zgrupowaną wzdłuż ulic Osikowej i Cedrowej.

Na terenie dzielnicy realizowana są usługi podstawowe, w tym usługi szkolnictwa podstawowego, zawodowego i średniego, usługi zdrowia (przychodnie i szpital) oraz usługi związane ze sferą sakralną (kościoły i cmentarz). Znaczącą pozycję pod względem zajmowanej powierzchni stanowią Pracownicze Ogródki Działkowe (około 16% powierzchni dzielnicy). Tereny te pomimo ich ograniczonego dostępu zaspakajają potrzeby rekreacyjne znacznej części mieszkańców dzielnicy.

Niewielki procent stanowią tereny usług nauki i administracji (ok. 2%) – teren użytkowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Elektrotechniki i Automatyki Górniczej „EMAG”. Pozostałe tereny to tereny przemysłowe czynne, tereny poprzemysłowe zdegradowane w wyniku działalności nieistniejących zakładów np. KWK „Katowice – Kleofas” oraz zrekultywowany teren miejski po wysypisku śmieci w rejonie pomiędzy POD Słoneczne Wzgórze i Radość (ok. 25%). Tereny komunikacji obejmują około 2% powierzchni dzielnicy. Dzielnica skomunikowana jest z resztą miasta poprzez biegnący w osi wschód – zachód ciąg ulic Katowicka – Leopolda (dzielący ją na 2 części – północną i południową), powiązany z al. Korfantego i al. Roździeńskiego stanowiącą jedną z głównych arterii miasta, biegnącą wzdłuż południowych granic dzielnicy. Z uwagi na brak powiązania al. Roździeńskiego prawie na całej jej długości z istniejącym, wewnętrznym układem komunikacyjnym dzielnicy stanowi ona swoistą przeszkodę w lepszym skomunikowaniu tych terenów z pozostałymi obszarami miasta. Jedynym powiązaniem dzielnicy z al. Roździeńskiego jest niedawno zrealizowane przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Leopolda.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Bogucice

Z uwagi na dużą ilość terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, obecnie nie zagospodarowanych oraz istniejącą starą tkankę mieszkaniową, dzielnica nie jest uznawana za atrakcyjną dla mieszkańców Katowic. Za jedyną atrakcyjność przyrodniczą dzielnicy można uznać znaczną ilość pracowniczych ogródków działkowych, stanowiących jedyne tereny zielone dzielnicy o ograniczonej, ze względu na swój charakter, dostępności. Do obiektów atrakcyjnych kulturowo zalicza się neogotycki zespół architektoniczny kościoła pw. św. Szczepana z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (stanowiący dominantę wysokościową całej dzielnicy), szpitala oo. Bonifratrów i klasztoru ss. Jadwiżanek – usytuowany u zbiegu ulic Leopolda i Markiefki oraz cmentarz parafialny i bonifraterski wraz z kaplicami, będący najstarszą nekropolią Katowic. Na terenach zlikwidowanej kopalni „Katowice – Kleofas” pozostały obiekty o charakterze typowo przemysłowym, z których zespół obiektów stanowiących szyb „Bartosz” wpisany jest do rejestru zabytków. Dominantę wysokościową tego rejonu stanowi wieża wyciągowa „Warszawa”.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.