Podlesie – w dzielnicy dominują tereny mieszkaniowe. Ważne miejsce zajmują także tereny zielone i wykorzystywane rolniczo. W obrębie dzielnicy można wyodrębnić trzy części:
– część północno-wschodnią, usytuowaną w „widłach” rozgałęzienia linii kolejowej Katowice – Bielsko-Biała i linii kolejowej biegnącej do Kostuchny, w której dominuje zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności,
– część południowo-zachodnią – w której dominuje funkcja rolnicza, jest ona znacznie rzadziej zabudowana, przy czym zabudowa mieszkaniowa ma często charakter wiejskiej zabudowy siedliskowej, w pobliżu granicy z Zarzeczem powstają nowe zespoły budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej, szeregowej i bliźniaczej,
– część wschodnią, zalesioną, z jedynym na terenie dzielnicy większym obiektem mającym charakter przemysłowy, tj. oczyszczalnią ścieków „Podlesie”.

Tereny mieszkaniowe zajmują ponad 60%, lasy i tereny zielone prawie 25%, tereny rolne 10% powierzchni dzielnicy. Główne ulice łączące Podlesie z sąsiednimi dzielnicami to ul. Armii Krajowej, Uniczowska i Sołtysia. Na przeważającej długości drogi te stanowią pozostałość po drogach wiejskich, mają nieregularny przebieg i są dość wąskie. Układ dróg komunikacji wewnątrz dzielnicy to także pozostałość po tradycyjnych wiejskich drogach dojazdowych. Uzupełnienie komunikacji stanowi linia kolejowa Katowice – Bielsko-Biała z przystankiem kolejowym Podlesie.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Podlesie

Dzielnica Podlesie jest uważana przez mieszkańców Katowic za dzielnicę atrakcyjną dla budownictwa mieszkaniowego. O atrakcyjności dzielnicy decydują głównie: brak przemysłu, oddalenie od głównych hałaśliwych traktów komunikacyjnych, w wielu miejscach zachowany wiejski charakter dzielnicy, nieskażony teren, bliskość terenów zielonych i leśnych, stosunkowo niska intensywność zabudowy. Cennym z punku widzenia przyrodniczego i krajobrazowego elementem jest dolina rzeki Mlecznej oraz jej dopływów – Rowów Kaskadnik i Bielanka.

Do atrakcji przyrodniczych zaliczyć można także lasy w południowej i wschodniej części dzielnicy. Szczególną atrakcję architektoniczną dzielnicy stanowi unikatowy murowany z kamienia most na rzece Mlecznej wybudowany w 1900 r. Przy ul. Trojoka i Uniczowskiej zachowały się relikty zabudowy wiejskiej z XIX w. Wyraźnie odróżniające się od pozostałej zabudowy mieszkaniowej jest powstałe w pobliżu granicy z Podlesiem, przy ul. Kopaniny Lewe, osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Do budynków stanowiących szczególny akcent w krajobrazie dzielnicy można zaliczyć kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Stadion sportowy klubu „Podlesianka” stanowi miejsce imprez sportowych i imprez plenerowych dzielnicy.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.