Dąb – na terenie dzielnicy występuje przemieszanie zabudowy historycznej o niskim stanie technicznym z nową wielokondygnacyjną zabudową wielorodzinną (brak powiązań kompozycyjnych). Znaczny odsetek powierzchni jest zajęty przez tereny przemysłowe, związane z przemysłem wydobywczym i hutniczym (55%). Obecnie teren kopalni „Katowice – Kleofas”, w rejonie ulicy Chorzowskiej – Ściegiennego, stanowi obszar poprzemysłowy, podlegający przekształceniom i rekultywacji, a w przyszłości przeznaczony zostanie pod inwestycje w szczególności o funkcjach usługowych i administracyjnych. Oś układu komunikacyjnego dzielnicy Dąb stanowi Drogowa Trasa Średnicowa, jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta, która zapewnia dobre skomunikowanie dzielnicy z centrum. Uzupełnieniem transportu kołowego jest transport szynowy realizowany dzięki linii tramwajowej relacji Bytom – Chorzów – Katowice, usytuowanej wzdłuż ul. Chorzowskiej i DTŚ. Ulica Dębowa z dość regularnie uformowaną siatką ulic poprzecznych stanowi zastany, ukształtowany historycznie układ komunikacyjny dzielnicy.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Dąb

Obszar dzielnicy Dąb położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu parkowego o funkcji ponadlokalnej (WPKiW w Chorzowie). Teren pozbawiony jest naturalnych cieków wodnych, punktów i miejsc widokowych. O atrakcyjności dzielnicy decyduje m.in. historycznie ukształtowana zabudowa wzdłuż ulicy Dębowej, która stanowi jednocześnie oś kompozycyjną układu przestrzennego dzielnicy, zakończona dominantą w postaci budynku neogotyckiego kościoła pw. św. Jana i Pawła, zespół budynków w rejonie ul. Studziennej oraz zespół mieszkaniowy w rejonie ul. Bukowej o dużych wartościach konserwatorskich, a także obiekty kopalni „Katowice – Kleofas” z wieżą wyciągową szybu „Jerzy”, budynkiem maszynowni, budynkiem krytej pływalni i budynkiem dawnej dyrekcji kopalni.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.