Piotrowice – Ochojec– w strukturze przestrzennej dzielnicy dominują tereny mieszkaniowe (ponad 50%). Wśród form zabudowy mieszkaniowej można wyszczególnić m.in. zabudowę wielorodzinną, głównie z lat międzywojennych, o wysokości do 3-4 kondygnacji wzdłuż głównych, starych ciągów komunikacyjnych ul. gen. Jankego i Armii Krajowej, zabudowę mieszaną wielo- i jednorodzinną o wysokości do 3-4 kondygnacji w całej północnej i środkowej części dzielnicy, zabudowę jednorodzinną powstałą głównie w ostatnich 20-30 latach – w południowej i częściowo wschodniej części dzielnicy, osiedle mieszkaniowe Odrodzenia – budynki wielorodzinne od 5 do 11 kondygnacji.

Drugą pozycję pod względem zajmowanej powierzchni stanowią lasy i tereny zielone (około 30%), pełniące równocześnie na większości obszaru funkcje rekreacyjne. Pozostałe tereny to: tereny usług medycznych (Górnośląskie Centrum Medyczne i Górnośląski Ośrodek Kardiologii), tereny przemysłowe i tereny usług edukacyjnych. Tereny przeznaczone na usługi służby zdrowia stanowią do 3% powierzchni dzielnicy. Pozostały obszar zajmują: tereny przemysłu (w tym Piotrowicka Fabryka Maszyn FAMUR) i tereny urządzeń infrastruktury technicznej. Tereny usług, w tym nauki – szkoły podstawowe, średnie, zawodowe, wyższe – ściśle przenikają się z terenami mieszkaniowymi, tak więc ich powierzchni nie wyłączono z zabudowy mieszkaniowej. Na podkreślenie zasługuje rozwój wyższych niepaństwowych uczelni w rejonie ul. Harcerzy Września 1939. Na terenie dzielnicy Piotrowice – Ochojec praktycznie nie ma większych obszarów niezagospodarowanych, a istniejące powierzchnie niezagospodarowane mają charakter „luk budowlanych”. Jedynym większym obszarem do ponownego zagospodarowania są tereny przemysłowe przy ul. Bażantów wraz z obiektami pozostałymi po zlokalizowanych tam firmach.

Dzielnica jest dobrze skomunikowana z centrum miasta i miastami sąsiednimi (Mikołów, Tychy) istniejącym systemem komunikacyjnym opierającym się na czteropasmowej arterii wylotowej DK 81 (ul. Kościuszki), połączeniem przez ul. Kolejową i 73. Pułku Piechoty z DK 86 oraz linią kolejową relacji Katowice–Racibórz i Katowice–Bielsko-Biała (stacja kolejowa Katowice – Piotrowice). Komunikację wewnątrz dzielnicy i między dzielnicami zapewnia istniejący układ opierający się na ulicach Armii Krajowej i gen. Jankego, a do niedawna możliwości takie dawała linia kolejowa Katowice–Tychy Miasto ze stacją w Ochojcu. Dzielnica Piotrowice – Ochojec zapewnia realizację niezbędnych potrzeb mieszkańców, bez konieczności korzystania z usług sąsiednich dzielnic.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Piotrowice i Ochojec

Dzielnica Piotrowice – Ochojec jest uważana przez mieszkańców Katowic za dzielnicę atrakcyjną dla budownictwa mieszkaniowego. O atrakcyjności dzielnicy decydują głównie: mała koncentracja przemysłu, bliskość terenów zielonych i leśnych, stosunkowo nieduża intensywność zabudowy, dużo zieleni wewnątrz dzielnicy, komunikacja tranzytowa na obrzeżach dzielnicy, dobre skomunikowanie z centrum. Szczególną atrakcją przyrodniczą dzielnicy jest fragment lasów murckowskich okalających zabudowę mieszkaniową dzielnicy Ochojec od strony wschodniej i południowo-wschodniej, z jedynym w obrębie Katowic rezerwatem florystycznym.

Teren ten stanowi równocześnie atrakcyjny teren rekreacyjno-turystyczny z uwagi na liczne, dogodne dla spacerowiczów dukty leśne i ścieżki rowerowe. Kolejnym cennym z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego elementem jest dolina rzeki Ślepiotki z ciekawą porastającą brzegi roślinnością (w tym gatunki endemiczne). Atrakcyjna krajobrazowo jest ponadto południowa część dzielnicy ze względu na wznoszące się w kierunku południowym ukształtowanie terenu  i ładnie rysującą się z tego miejsca panoramę dzielnicy. Na terenie dzielnicy nie zanotowano interesujących obiektów zabytkowych, chociaż w niektórych miejscach zachowały się fragmenty XIX-wiecznej zabudowy dzielnicy (np. fragmenty ul. Wojska Polskiego) oraz budynki z początku XX wieku wzdłuż ul. gen. Jankego i Armii Krajowej. Do budynków stanowiących szczególny akcent w krajobrazie dzielnicy można zaliczyć kościół pw. św. Jacka w Ochojcu i kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrowicach.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.