Janów – Nikiszowiec – to dzielnica posiadająca tereny o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej:
– część północna – to w większości tereny zieleni nieurządzonej z oczkami wodnymi (Stawiska, staw „Janów”), cmentarz i tereny poprzemysłowe (rejon szybu „Wilson” kopalni „Wieczorek”); funkcję uzupełniającą na tym obszarze spełniają tereny magazynowo-składowe (m.in. Spółdzielnia Ogrodnicza, Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu), tereny mieszkaniowe (zabudowa przy ul. Oswobodzenia),
– część centralną zajmują w większości tereny zieleni leśnej (Katowicki Park Leśny wraz ze stawem „Upadowa IV”), zieleni nieurządzonej – „Mrówcza Górka”, rejon stawu „Trzewiczek”, mieszkaniowe (zabytkowy zespół mieszkaniowy „Nikiszowiec”, zróżnicowana zabudowa mieszkaniowa wysoka i niska w rejonie ulic: Zamkowej, Grodowej, Leśnego Potoku, Nad Stawem oraz tereny przemysłowe (kopalnia „Wieczorek”); uzupełnieniem na tym obszarze są natomiast funkcje z zakresu usług zdrowia (szpital miejski), sportu i rekreacji (kompleks sportowy „Jantor”) oraz ogródki działkowe,
– część południowa to obszar zieleni leśnej wraz z ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym „Bolina” i dwoma szlakami turystycznymi w kierunku dzielnic Giszowiec i Murcki, obszar mieszkaniowy (Kolonia Wysockiego) i przemysłowy (południowe tereny kopalni „Wieczorek”).

Na terenie dzielnicy dominują tereny zieleni leśnej, w tym Katowickiego Parku Leśnego (60%), a następnie tereny mieszkaniowe (20%) i przemysłowe reprezentowane przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Wieczorek” (10%). Reszta terenów (10%) to tereny obejmujące ciągi komunikacyjne, tereny magazynowo-składowe (Spółdzielnia Ogrodnicza, Centralna Zbiornica Złomu), zdrowia (szpital miejski) oraz sportu i rekreacji (kompleks sportowy „Jantor”, ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Bolina”).

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Janów i Nikiszowiec

Na atrakcyjność przyrodniczą składają się: ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Bolina” oraz kompleks leśny Katowickiego Parku Leśnego z istniejącymi zbiornikami wodnymi. Atrakcyjność kulturowa jest zapewniona przez: zabytkowy zespół architektoniczno-urbanistyczny osiedla robotniczego „Nikiszowiec”, neobarokowy kościół św. Anny zlokalizowany na centralnym placu Nikiszowca, zespół zabudowy szybu „Pułaski” kopalni „Wieczorek” przy ul. Szopienickiej (część południowa), zespół szybów „Wilson” kopalni „Wieczorek”(część północna ul. Szopienickiej), budynek szpitala przy ul. Szopienickiej 8 (dawny ratusz gminy Janów), dworek myśliwski rodu Mieroszewskich przy ulicy Leśnego Potoku.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.