Szopienice – Burowiec – mogą być traktowane jako dzielnica typowo przemysłowa. Około 30% jej terenu zajmują zakłady przemysłowe. Najważniejszy i największy z nich to Huta Metali Nieżelaznych Szopienice. Tereny przemysłowe i składowe zajmują głównie szeroki pas obszaru dzielnicy ciągnący się wzdłuż ul. Bagiennej. Pas ten dzieli w połowie zabudowa mieszkalna usytuowana przy ulicy Lwowskiej i Krakowskiej (Wilhelmina).

Zabudowa mieszkaniowa połączona z funkcjami usługowymi dla dzielnicy (ok. 30% całego obszaru dzielnicy) skupiona jest głównie wzdłuż ulic gen. Józefa Hallera, części ulicy Obrońców Westerplatte, Wiosny Ludów i Lwowskiej. Tworzy ona pas terenu równoległy do pasa terenów przemysłowych. Przeważa tu niska (do 4 kondygnacji), stara zabudowa (kamienice i domy, osiedla domów robotniczych i familoków) związana z historyczną, przemysłową funkcją dzielnicy (stan techniczny zabudowy jest zły). Jedynie osiedle Morawa wybudowane w latach siedemdziesiątych, składa się z dziesięciokondygnacyjnych bloków.

Część terenu zajmują osiedla domków jednorodzinnych – głównie w północno-wschodniej części Burowca (okolice ulic Jesiennej, Letniej, Wiosennej, Zimowej, Śniegowej i Mroźnej). Kolonia Borki, zabudowana w większości starymi domkami parterowymi typu barakowego i jednopiętrowymi ceglanymi domami kilkurodzinnymi, usytuowana jest w północnej części Szopienic i nie jest połączona funkcjonalnie z pozostałymi terenami mieszkalnymi. Resztę terenów dzielnicy Szopienice zajmują nieużytki i tereny niezainwestowane oraz cztery zbiorniki wodne.

Szopienice poprzecinane są dużą ilością linii kolejowych. W większości są to linie łączące tereny przemysłowe. Najważniejszą z nich jest magistrala Katowice – Kraków i Katowice – Warszawa, na której znajduje się stacja Katowice Szopienice – Południowe. Komunikację pomiędzy Burowcem i Dąbrówką Małą zapewnia ulica gen. Józefa Hallera, pomiędzy Wilhelminą a Nikiszowcem i Janowem ul. Lwowska i Szopienicka. Połączenie z Sosnowcem zapewnia ul. Sosnowiecka, a z Mysłowicami ul. Wiosny Ludów.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Szopienice i Burowiec

Dzielnica Szopienice – Burowiec, poprzez swój przemysłowy charakter, uważana jest za dzielnicę nieatrakcyjną do zamieszkania i lokalizacji usług specjalistycznych wyższego rzędu. Niemniej na terenie dzielnicy występują ciekawe tereny w rejonie ul. Korczaka, które mogą być atrakcyjne dla zabudowy. Na terenie dzielnicy znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Dwa z nich (są to całe zespoły zabudowy przemysłowej) związane są z przemysłowym charakterem historycznej dzielnicy Szopienice:
– zespół zabudowy dawnej huty cynku z lat 1908-1912 – hala nr 1 pieców destylacyjnych wraz z kominami, budynek nuflarni, magazyny blendy, cechownia, wieża ciśnień, portiernia i wysoka kolej wąskotorowa,
– zespół zabudowy dawnego browaru i słodowni Mokrskiego –warzelnia, piwnice i chłodnia, słodownia, stara kotłownia i maszynownia, dawna piwiarnia, stajnia, budynek mieszkalny i remiza strażacka, stajnia i bednarnia, szalet, altanka i portiernia (budynki z okresu 1880 r. – lata trzydzieste XX wieku) – ul. Księdza Huberta Bednorza 2a-6,

Pozostałe zabytki to:
zespół kościelny – kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi z lat 1885-1887 w stylu neogotyckim, kaplica Ogrójca z 1903 roku według projektu Ludwika Schneidera w stylu neogotyckim oraz grupa rzeźb „Adoracja Krzyża” i Pieta z przełomu XIX i XX wieku – pl. Powstańców 3,
– budynek VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza z 1906 roku wg projektu Kuntzego, budowniczego miejskiego z Opola, w stylu neogotyckim – ul. Lwowska 2,
– budynek z początku XX wieku, murowany z cegły – ul. Księdza Huberta Bednorza 60.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.