Załęska Hałda – Brynów część wschodnia to obszar zainwestowania związany z funkcją przemysłową i mieszkalną stanowi ok. 40% całości terenu dzielnicy. Pozostałą część obszaru zajmują tereny zieleni nieurządzonej – lasy, łąki i nieużytki. Zasadniczą funkcją wschodniej części Brynowa jest funkcja mieszkaniowa, w której dominuje zabudowa jednorodzinna. W południowej części zlokalizowano funkcje handlowo usługowe, między innymi hipermarket OBI. Do głównych tras komunikacyjnych dzielnicy należą: ulica Brynowska i Mikołowska oraz autostrada A4. Z głównymi arteriami komunikacyjnymi połączona jest sieć ulic wewnątrzosiedlowych. Ważnym elementem komunikacyjnym jest linia kolejowa relacji północ – południe wraz z dworcem Katowice – Brynów.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Załęska Hałda – Brynów część wschodnia

Znaczną część dzielnicy zajmuje obszar leśny nieurządzony, poprzecinany nielicznymi ciekami wodnymi. Teren dzielnicy jest zróżnicowany wysokościowo, w części zabudowanej płaski i opadający w kierunku południowo-wschodnim, zaś na obszarze pokrytym lasem pofałdowany w części północno-zachodniej. W dzielnicy znajdują się symbole wydarzeń okresu przemian ustrojowych z lat 1980/81 m.in.: pomnik-krzyż przy KWK „Wujek” oraz zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Dziewięciu z Wujka”. Do zabytków w tej dzielnicy zaliczany jest zespół budynków przy ulicy Przekopowej – Chata Górnośląska.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.