Dzielnice Katowice
Dzielnice Katowic

W bliskim sąsiedztwie Piotrowic znajdują się inne dzielnice miasta Katowice. Wiele z nich również zostało ujętych w ciekawych witrynach internetowych. I tak:

Na południu mapy Katowic widnieje dzielnica Podlesie, najbardziej dynamicznie zasiedlany obszar przez nowobogackich.

Drugą graniczącą dzielnicą z Piotrowicami jest Kostuchna. W zasięgu około dwudziestu do trzydziestu minut spacerkiem z osiedla.

Obok Piotrowic, znajduje się dzielnica Ligota z ciekawym portalem lokalnym prowadzonym przez agencje reklamy. Nota bene adres agencji jest na osiedlu Manhattan.

Wyżej na mapie jest dzielnica Nikiszowiec.

Na północy w okolicach wesołego miasteczka znajdziecie dzielnice Dąb.

Z drugiej strony wesołego miasteczka, blisko Siemianowic jest Koszutka.

O całym województwie śląskim jest wiele informacji w portalu Śląsk w Internecie!

Zespoły dzielnic w strukturze przestrzennej miasta
W strukturze przestrzennej Katowic wyodrębnia się 5 zespołów dzielnic, a mianowicie:
– Zespół dzielnic śródmiejskich,
– Zespół dzielnic północnych,
– Zespół dzielnic zachodnich,
– Zespół dzielnic wschodnich,
– Zespół dzielnic południowych.
Kryteriami grupowania jednostek pomocniczych w zespoły dzielnic są: kryterium sąsiedztwa, profilu aktywności, dominującej funkcji, charakteru społeczności, względów historycznych, potencjałów rozwojowych, powiązań przestrzennych, charakteru zabudowy, stopnia urbanizacji, typu problemów i spuścizny przemysłowej.

Zespół dzielnic śródmiejskich, na który składają się dzielnice: Śródmieście, os. Paderewskiego – Muchowiec, Koszutka i Bogucice, zlokalizowany jest w centralnej i północnej części miasta. Zajmuje powierzchnię 15,4 km2 i liczy 82 tys. mieszkańców. W porównaniu z rokiem 1997 nastąpił tu spadek liczby ludności o około 8,5 tys. osób. W zespole dzielnic śródmiejskich występuje, obok zespołu dzielnic północnych, największa gęstość zaludnienia w mieście – 5,3 tys. mieszkańców na km2. Zespół dzielnic śródmiejskich wyznacza skalę i charakter miejskości całych Katowic jako stolicy dużego regionu – woj. śląskiego i centralnego miasta Górnośląskiego Zespołu Metropolitalnego. W zespole śródmiejskim przeważa zwarta, wysoka zabudowa miejska i występuje w nim największa w mieście koncentracja obiektów użyteczności publicznej i zakomponowanych przestrzeni o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadmiejskim. Koegzystują tu ze sobą historyczne i współczesne śródmiejskie układy urbanistyczne. Kształtują się nowe przestrzenie usługowe, takie jak przestrzenie nauki i szkolnictwa wyższego, centra handlowe, przestrzenie biurowe i strefy nowoczesnego biznesu.

Zespół dzielnic północnych został uformowany z pięciu dzielnic: Załęże, os. Witosa, os. Tysiąclecia, Dąb i Wełnowiec – Józefowiec. Zajmuje on obszar 1,7 km2 i liczy 74 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia 5,4 tys. mieszkańców na km2 należy do najwyższych w mieście. W latach 1997-2003 nastąpił spadek liczby ludności o 6,3 tys. osób. Zespół jest zróżnicowany funkcjonalnie i krajobrazowo. Dominują na jego obszarze stare i nowe tereny i zespoły mieszkaniowe, tereny tradycyjnego przemysłu oraz przestrzenie nowoczesnego handlu. Zabudowa przemysłowa i mieszkaniowa z przełomu XIX i XX wieku dzielnic Wełnowca i Załęża podlega presji nowoczesnej gospodarki i w jej efekcie ulega przekształceniom oraz likwidacji. Nowe, duże zespoły mieszkaniowe, na które składa się os. Tysiąclecia i os. Witosa, stają się swoistym uzupełnieniem Śródmieścia – zapleczem mieszkaniowym i lokalizacji funkcji centralnych.

Zespół dzielnic zachodnich obejmuje swym zasięgiem trzy dzielnice: Załęska Hałda – Brynów, Brynów – Osiedle Zgrzebnioka i Ligota – Panewniki. Na powierzchni 23,2 km2 mieszka 57 tys. osób, co daje gęstość zaludnienia 2,5 tys. mieszkańców na km2. W latach 1997-2003 z obszaru tego zespołu dzielnic ubyło 3,2 tys. mieszkańców. Dominują tutaj tereny mieszkaniowe. Duże i o wysokim standardzie zespoły mieszkaniowe Brynowa i Ligoty – Panewnik tworzą „bogate dzielnice” Katowic. Spośród terenów przemysłowych i składowych jedynie kompleks przestrzenny kopalni „Wujek” jest terenem przemysłowym, który pozostanie jeszcze w krajobrazie tej części miasta jako jej istotny składnik. Pozostałe tereny przemysłowe tego zespołu dzielnic można traktować jako elementy tranzytywne. Poza terenami i zespołami mieszkaniowymi istotne znaczenie dla tego zespołu mają atrakcyjne tereny leśne i parkowo-rekreacyjne.

Zespół dzielnic wschodnich, na który składają się: Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice – Burowiec, Janów – Nikiszowiec i Giszowiec, zajmuje obszar o powierzchni 36,8 km2 z ludnością 67,3 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest tu niższa i wynosi 1,8 tys. mieszkańców na km2. Świadczy to z jednej strony o podmiejskim charakterze zespołu dzielnic wschodnich, a z drugiej strony o specyfice użytkowania terenów. W strukturze zagospodarowania przestrzennego dominują tereny przemysłowe, poprzemysłowe, urządzeń komunalnych oraz tereny składowe. Tereny mieszkaniowe, dużego handlu czy usług, nauki i szkolnictwa wyższego Zawodzia i Dąbrówki Małej ciążą do śródmieścia. Zespoły mieszkaniowe Giszowca i Nikiszowca pozostają, przy swoich dużych walorach historycznych i kulturowych, częścią struktury przemysłowej.

Zespół dzielnic południowych obejmuje: Murcki, Piotrowice – Ochojec, Zarzecze, Kostuchna i Podlesie. Zespół liczy 45,9 tys. mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 75,6 km2, co daje gęstość zaludnienia 8,5-9 razy mniejszą niż w zespole dzielnic północnych czy śródmiejskich. Jest to dowodem na to, że zespół dzielnic południowych ma w dużym stopniu charakter podmiejski i peryferyjny. Jedynie Piotrowice – Ochojec mają charakter miejski i stanowią naturalne przedłużenie układu urbanistycznego zespołu dzielnic śródmiejskich. Pozostałe dzielnice można uznać za zaplecze mieszkaniowe i rekreacyjne miasta. Tereny przemysłowe Murcek czy Kostuchny nie wpływają ujemnie na walory mieszkaniowe i rekreacyjne tego obszaru.