Giszowiec – część centralną dzielnicy stanowią tereny mieszkalnictwa połączone z funkcją handlowo-usługową. Tereny te cechuje w zasadzie równomierny podział pod budownictwo wielorodzinne o wysokiej intensywności zabudowy oraz jednorodzinne stanowiące w większości budynki zabytkowego osiedla robotniczego. Osiedla wielorodzinne zlokalizowane są na północ od ul. Mysłowickiej, przy ul. Wojciecha, ul. Młodzieżowej, ul. Miłej i ul. Adama, a osiedla jednorodzinne zajmują pozostałą część terenów mieszkalnictwa.

Część zachodnia, oddzielona zdecydowanie od centralnej drogą DK86 to teren KWK „Staszic”, rekreacyjne tereny ośrodka wypoczynkowego Janina – Barbara oraz duży kompleks leśny Katowickiego Parku Leśnego. Część północna to tereny składowo-bazowe KWK „Staszic”, magazyny farmaceutyczne, budynki mieszkalne i biurowe oraz zespoły garażowe. Część południowo-wschodnia to obszar leśny, z którym sąsiadują bezpośrednio dzielnice mieszkaniowe: os. Adama oraz domków jednorodzinnych. Na obszarze leśnym znajdują się rozproszone obiekty przemysłowe KWK „Wieczorek”. Na obszarze dzielnicy występują następujące formy użytkowania terenów (w kolejności zajmowania terenów): zieleń leśna (50%), tereny mieszkaniowe (20%), przemysłowe (18%), usługowo-handlowe (5%), komunikacyjne (5%) oraz rekreacyjne (2%).

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Giszowiec

Atrakcyjność przyrodniczą dzielnicy stanowi bezpośrednie sąsiedztwo dużego kompleksu leśnego. O atrakcyjności kulturowej decyduje unikatowy w skali europejskiej zespół osiedla-ogrodu, przeznaczony dla 600 rodzin górniczych. Ten zabytkowy teren osiedla robotniczego, zrealizowany w latach 1907-1914 składa się z rynku, szkoły, dawnego budynku administracyjnego, dawnego nadleśnictwa, parku centralnego, dawnej gospody, budynku łaźni, pralni, magla, dawnego zespołu domów noclegowych oraz kwartałów zabudowy mieszkaniowej dwurodzinnej. Powyższy teren znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.