Wełnowiec – Józefowiec – zagospodarowanie przestrzenne dzielnicy nie jest jednorodne. Występuje przemieszanie zabudowy historycznej o słabym stanie technicznym (osiedla robotnicze w rejonie Kolonii Alfred i ul. Józefowskiej, osiedle dla urzędników w rejonie ul. Bytomskiej) z nową wielokondygnacyjną zabudową wielorodzinną (ul. Szczecińska, Mikusińskiego, Słoneczna). W rejonie starej Kolonii Alfred w latach 80.

Zrealizowany został zespół mieszkaniowy domów jednorodzinnych oraz małych domów mieszkalnych – os. Bytkowska – Józefowska, o niewątpliwych walorach urbanistycznych i architektonicznych. Zasadniczą funkcję w dzielnicy stanowi funkcja mieszkaniowa i przemysłowa, przy czym dominuje w tym rejonie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Oś układu komunikacyjnego dzielnicy stanowi al. Korfantego – jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta, która zapewnia dobre skomunikowanie dzielnicy z centrum.

Uzupełnieniem transportu kołowego jest transport szynowy realizowany dzięki linii tramwajowej relacji Siemianowice – Katowice wzdłuż al. Korfantego. Ulice Józefowska i Bytkowska, z dość regularnie uformowaną siatką ulic poprzecznych stanowią zastany, ukształtowany historycznie układ komunikacyjny dzielnicy.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Wełnowiec i Józefowiec

Obszar dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu parkowego o funkcji ponadlokalnej (WPKiW w Chorzowie). O atrakcyjności dzielnicy decydują m.in.: historycznie ukształtowana zabudowa wzdłuż ul. Józefowskiej, zespół budynków o wartościach konserwatorskich w rejonie ul. Bytomskiej, zabytkowe zabudowania szybu „Alfred”, zabytkowa hala pieców destylacyjnych nr 1 w Zakładach Metalurgicznych „Silesia”, kościół neogotycki pw. św. Józefa Robotnika, zbiór dokumentów archiwalnych przechowywany w Archiwum Państwowym przy ul. Józefowskiej 104.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.