Ligota – Panewniki – na obszarze dzielnicy dominują tereny mieszkaniowe budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Na zachód od ulicy Piotrowickiej dominuje zabudowa jednorodzinna – willowa. Pomiędzy ulicami Piotrowicką i torami kolejowymi znajdują się osiedla mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną. W obrębie Zadola, Kokocińca i Wymysłowa zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniowysoka i wysoka.

Ważnym komponentem przestrzeni dzielnicy są tereny przemysłowe oraz tereny baz transportowych TRANSBUD, CENTROSTAL, Przedsiębiorstwo Automatyki Kolejowej, ENERGOMONTAŻ, Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Budownictwa przy ulicy Owsianej. Ważne miejsce w dzielnicy zajmują przestrzenne kompleksy nauki i szkolnictwa wyższego Śląskiej Akademii Medycznej. Sąsiaduje ona z terenami usług ochrony zdrowia – Centralnego Szpitala Klinicznego, Szpitala Kolejowego, Szpitala Klinicznego nr 6, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki. Funkcje uzupełniające związane są usługami sportowo-rekreacyjnymi (centrum rekreacyjno-sportowe ZADOLE, kąpielisko przy ulicy Rolnej), kulturowymi oraz kultu religijnego (zespół klasztorny Ojców Franciszkanów wraz z otoczeniem).

Obszar zainwestowania związany z ww. funkcjami stanowi ok. 60% terenu. Pozostałą część ok. 40% zajmują tereny zieleni nieurządzonej – lasy i łąki, poprzecinane nielicznymi ciekami wodnymi – są to Ślepiotka, Kłodnica, Kokociniec z ich dopływami. Komunikację wewnątrz dzielnicy zapewnia istniejący układ opierający się na ulicach głównych: Panewnickiej, Piotrowickiej i Kościuszki. Ważnym elementem układu komunikacyjnego jest linia kolejowa wraz z dworcem Katowice – Ligota i licznymi bocznicami kolejowymi obsługującymi transport towarowy.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Ligota i Panewniki

W południowej i zachodniej części dzielnicy znajduje się kompleks leśny, w którym urządzono ścieżki rowerowe i spacerowe (Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej, Szlak Żwakowski, Szlak im. A. Czarnynogi). Tereny leśne łączą się z kompleksem lasów mikołowskich i kochłowickich. Lasy te mają duże znaczenie rekreacyjne i zdrowotne. Teren jest zróżnicowany wysokościowo. Zabudowę w zachodniej części Ligoty tworzą budynki willowe okresu międzywojennego, zamknięte budynkami mieszkalnymi z dachami spadzistymi, które powstały wzdłuż głównej ulicy – ul. Piotrowickiej. Wschodnia część dzielnicy została zabudowana w latach pięćdziesiątych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z ulicami w układzie szachownicowym i sięga do węzła kolejowego. Wzdłuż ulic głównych i pobocznych drzewa tworzą szpalery, które pełnią jednocześnie funkcję izolacyjną. Zabudowa ma utrwaloną strukturę przestrzenną. Ważnymi elementami w przestrzeni publicznej dzielnic są ich dominanty: zespół klasztorny OFM wraz z Kalwarią i stacjami Drogi Krzyżowej oraz grotą wzorowaną na grocie z Lourdes oraz kościół Matki Boskiej Różańcowej na osiedlu Zadole. Na uwagę zasługują również liczne przykłady nowoczesnej zabudowy mieszkalnej (osiedle Sadyba).

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.