Rada Jednostki Pomocniczej
Rada Jednostki Pomocniczej

23 wrzenia Rada Jednostki zakończyła swoją kadencję. Rada Miasta podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice – Ochojec w dniu 27 listopada 2011 roku. Kalendarz wyborczy został już ustalony i do wiadomości zostanie podany jutro.

W okresie sprawozdawczym, odbyło się 39 posiedzeń Rady. Posiedzenia Rady Jednostki odbywały się w jej siedzibie – Dom Kultury „Południe” Filia Nr 1 – Piotrowice. Mimo niezbyt wysokiej frekwencji Radnych na posiedzeniach (średnio 15 radnych na ogólną liczbę 21), nie zdarzył się ani raz przypadek konieczności odwołania posiedzenia Rady Jednostki ze względu na brak kworum (11 radnych) na posiedzeniu.

Rada na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 27 listopada 2007 roku ukonstytuowała się
w następujący sposób:

 1. Przewodniczący Rady – Andrzej Dawidowski
 2. Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Pająk
 3. Przewodniczący Zarządu – Zenon Łuczak
 4. Wiceprzewodniczący Zarządu – Mariusz Skiba
 5. Sekretarz Zarządu – Krystyna Limańska

Na posiedzenia zawsze byli zapraszani Radni Katowic: Stefan Gierlotka, Marcin Krupa, Stanisława Wermińska, Ewa Kołodziej, Marek Chmieliński, Michał Jędrzejek i Stanisław Włoch (kadencja V Rady Miasta Katowice) oraz Stefan Gierlotka, Stanisława Wermińska, Ewa Kołodziej, Marek Chmieliński, Tomasz Maśnica, Mariusz Skiba i Stanisław Włoch (kadencja VI Rady Miasta Katowice). W posiedzeniach brali udział radni: Stefan Gierlotka, Marcin Krupa, Stanisława Wermińska, Ewa Kołodziej, Mariusz Skiba i Marek Chmieliński.

Radny Rady Jednostki Mariusz Skiba został wybrany w 2010 roku radnym Rady Miasta Katowice VI kadencji.

Każdego roku Rada spotkała się z Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Naszymi gośćmi byli: Pierwszy Wiceprezydent Katowic – Krystyna Siejna, Wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, Naczelnik Wydziału Oświaty – Mieczysław Żyrek, Naczelnicy Wydziału Rozwoju Miasta Marian Zych oraz Katarzyna Staś, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek, Naczelnik Wydziału Sportu Sławomir Witek oraz Dyrektor Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów – Piotr Hendwerker. W posiedzeniach Rady brali udział przedstawiciele IV Komisariatu Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Piotrowicach, Straży Miejskiej, Zarządu Zieleni Miejskiej, KZK GOP, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i liceum z terenu Piotrowic i Ochojca oraz przedstawiciele SM Silesia.

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Jednostki Pomocniczej Nr 6 Panewniki – Ligota – Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Najdrowski oraz Przewodniczący Zarządu Bogdan Nowak.

Ustalono terminy stałych dyżurów radnych początkowo na 1 i 4 poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady oraz pierwszy poniedziałek miesiąca w V LO – dla mieszkańców Ochojca. W połowie kadencji ustalono, że dyżury radnych w siedzibie Rady będą się odbywały tylko w 1 poniedziałek miesiąca. Za dyżury odpowiedzialni zostali Przewodniczący zespołów stałych Rady.

Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu uczestniczyli w sesjach Rady Miasta w Katowicach oraz w stałych spotkaniach Przewodniczących Rad i Zarządów Jednostek, organizowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Katowice – Jerzego Forajtera i Arkadiusza Godlewskiego z uczestnictwem Prezydenta Katowic. Na spotkaniach tych omawiane są
najistotniejsze sprawy dotyczące miasta i jednostek.

W okresie sprawozdawczym Rada podjęła 16 uchwał. Zgodnie z Uchwałą Nr II/3/07 Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice – Ochojec z dnia 18 grudnia 2007r w sprawie powołania stałych zespołów Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice – Ochojec radni Rady Jednostki pracowali w czterech stałych zespołach:

 • Zespół Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 • Zespół Ochrony Zdrowia i Środowiska
 • Zespół Inwestycji, Remontów, Gospodarki Przestrzennej
 • Zespół Spraw Obywatelskich, Społecznych i Bezpieczeństwa

Zespoły pracowały nad sprawami bieżącymi, przygotowując pod obrady Rady Jednostki stanowiska. Posiedzenia zespołów odbywały się z różną częstotliwością. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/13/10 Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice – Ochojec z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie stałych zespołów Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19
Piotrowice – Ochojec ograniczono liczbę zespołów stałych do dwóch:

 •  Zespół Zdrowia, Środowiska, Edukacji i Spraw Społecznych
 • Zespół Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa

Po długich dyskusjach w zespołach stałych oraz na posiedzeniach Rady, Rada sformułowała inwestycyjne i remontowe zadania priorytetowe dla terenu Jednostki oraz upoważniła Zarząd do wystąpienia do Prezydenta Katowic z pismem w tej sprawie i tak zapisano:
w zadaniach strategicznych:

 • 1. w Polu Strategicznym „Jakość życia”:
 • 1.1. wykup i zagospodarowanie terenów po byłym stadionie „Kolejarza” na pograniczu Piotrowic i Ligoty,
 • 1.2. ochrona dolin rzecznych Ślepiotki i Mlecznej z zagospodarowaniem ich w kierunku rekreacyjnym,
 • 1.3. wykup i zagospodarowanie na cele publiczne terenu pomiędzy ulicami gen. Waltera Jankego i Wojska Polskiego z zabytkowym ponad 100 letnim budynkiem młyna i ostoją starych dębów,
 • 1.4. uporządkowanie gospodarki odpadowej na terenie miasta i jednostki (okresowy – 2 razy w roku, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wprowadzenie segregacji śmieci przynajmniej na biodegradowalne oraz pozostałe),
 • 1.5. utrzymanie terenów przy ulicy Bażantów jako tereny rekreacyjno-sportowe,
 • 1.6. budowa małych zieleńców (zieleni urządzonej) w miejscach uzgodnionych z mieszkańcami,
 • 1.7. uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w Ochojcu i Piotrowicach,
 • 2. w Polu Strategicznym „Transport i Logistyka”:
 • 2.1. opracowanie dla terenu Piotrowic i Ochojca Studium Ruchu Drogowego z uwzględnieniem planowanego rozwoju dzielnic, wyznaczenie głównych kierunków powiązań wewnętrznych (lokalnych) i ogólnomiejskich,
 • 2.2. opracowanie planu remontów dróg gminnych z uwzględnieniem zakresu i czasu prowadzenia projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji,
 • 2.3. wyznaczenie dla nowobudowanych osiedli mieszkaniowych statusu obszaru zamieszkania z zastosowaniem odpowiednich urządzeń spowalniających prędkość ruchu.

Zadania te uważamy nadal za aktualne i najważniejsze z punktu widzenia działalności Rady Jednostki w następnych latach. Z tych zadań wynikają wszystkie nasze propozycje dotyczące rekomendacji poszczególnych zadań szczegółowych do budżetu miasta na kolejne lata.

W każdym roku Rada podejmowała uchwały w sprawie rekomendacji Prezydentowi Miasta Katowice do budżetu zadania w zakresie remontów i najpotrzebniejszych inwestycji na terenie Piotrowic i Ochojca.

Rada od początku swej działalności zajmowała się stanem prawnym oraz koniecznością przejęcia przez miasto byłego stadionu Kolejarza. Postulowano, aby nie dopuścić do rozparcelowania tego obiektu, i przeznaczyć go wyłącznie dla społeczeństwa na cele rekreacyjne. Zaowocowało to istotnym zapisem w przyjętym dla tego terenu planie zagospodarowania przestrzennego.

Rada powołała doraźną grupę zajmującą się zagadnieniami stadionu. Przewodniczącym tej grupy został Jana Krupę, zajmujący się tym tematem od 1994roku.

Radni czynnie włączyli się w prace Projektu REURIS dotyczącego rewitalizacji doliny rzeki Ślepiotki.

Radni na posiedzeniach Rady wskazywali na konieczność opracowania dla Piotrowic i Ochojca planów zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek radnych KZK GOP uruchomił linię 937 łączącą Brynów z Piotrowickimi Kątami oraz Zarzeczem, zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic gen. Jankego i Szenwalda, zamontowano szereg słupów ogłoszeniowych wzdłuż ulic Jednostki oraz poddano remontowi chodniki i nawierzchnię ulic w naszych dzielnicach.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.