Pierwsze wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 (pierwszy szczebel wspólnoty samorządowej) odbyły się 21 września 1997 roku. Do Rady wybrano 28 osób. Radę pierwszej kadencji reprezentowało Prezydium Rady w składzie: Antoni Budniok, Elżbieta Greń, Hanna Limańska oraz Zarząd w składzie: Zenon Łuczak, Otylia Zientek, Janusz Świerc, Stanisław Grządziel, Gabriela Gdula i Michał Choroba. Rada działała przez cztery lata (od dnia 15-go października 1997 roku) i tworzyła podwaliny działalności samorządowej w naszym rejonie.

Powołanie Rady I-szej kadencji było możliwe dzięki dużemu, społecznemu zaangażowaniu wielu osób z naszego rejonu pod kierownictwem panów Jana Krupy i Andrzeja Dawidowskiego. Po upływie czteroletniej kadencji ciągłość Rady została przerwana (do 2007 roku) z powodu niewystarczającej liczby osób (mieszkańców) zainteresowanych powołaniem Rady na następną kadencję.

Następne wybory miały miejsce w 2007 roku, kiedy to dzięki odpowiednio poprowadzonej kampanii udało się zebrać wystarczającą ilość głosów poparcia pod inicjatywą odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19. Zgłoszenie się odpowiedniej ilości kandydatów pozwoliło w dniu 27 września 2007 r. przeprowadzić wybory. W ich wyniku wyłoniono 21-osobowy skład nowej rady. W trakcie pierwszego posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej w dniu 27 listopada 2007 r. wybrano osoby do Prezydium oraz Zarządu nowej rady.

Przewodniczącym Rady został Andrzej Dawidowski, Zastępcą Przewodniczego wybrano Stefana Pająka. Zarząd ukonstytułował się natomiast w osobach Zenona Łuczaka, Mariusza Skiba oraz Krystyny Limańskiej. Posiedzenia rady odbywają się co miesiąc, w ostatni czwartek miesiąca w siedzibie Domu Kultury „Południe”, usytuowanego przy ulicy Jankego. Prace Rady organizowane są także w ramach zespołów tematycznych, które na bieżąco monitorują najważniejsze sprawy dla mieszkańców. Członkowie Rady powołali 4 takie zespoły ds.: bezpieczeństwa, inwestycji, ochrony środowiska i edukacji.

Rada Jednostki Pomocniczej w swojej działalności wielokrotnie zajmowała się sprawami sygnalizowanymi przez mieszkańców dzielnic Piotrowice i Ochojec. Członkom Rady przypadało w udziale pełnienie roli inicjatorów, mediatorów i doradców w takich sprawach jak stan drzewostanu, oznakowania drogowego, układu komunikacyjnego, edukacji, czy też przyszłość obiektów o dużym znaczeniu dla miejscowej społeczności – stadionu „Kolejarz” i budynku Gimnazjum nr 20. Korzystając ze swoich uprawnień radni Jednostki przedkładali swoje propozycje do planu budżetu, interweniowali w sprawach najbardziej aktualnych.

Nie zapominano w ramach swojej działalności o historii tego rejonu i osobach, których działalność miała istotne znaczenie dla miejscowej ludności narodowości polskiej, takich jak Karol Miarka.

Działalnością Rady Jednostki interesują się władze miasta. Prezydent Piotr Uszok osobiście gościł na posiedzeniach Rady dwukrotnie w okresie 2008-2009, kiedy to przedstawiał politykę rozwoju miasta i zapoznawał się z kwestiami najbardziej drażliwymi dla lokalnej społeczności. W posiedzeniach rady uczestniczą niejednokrotnie radni miasta: Stanisława Wermińska, Marcin Krupa, oraz Stefan Gierlotka.

Z zaproszeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 korzystają także inni przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz politykę społeczną. W trakcie posiedzeń omawiają problematykę swojej działalności oraz wyjaśniają specyfikę sytuacji w Katowicach.

Doświadczenia z pracy Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 wskazują, iż jest to niezwykle istotny szczebel struktury samorządowej, który w znaczący sposób pomaga rozwiązywać problemy nurtujące mieszkańców naszych dzielnic.

autor: Mariusz Skiba

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.