W dniu 17 października 2021 roku odbędą się wybory do o Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Miejskim Domu Kultury „Południe” filia Piotrowice, przy ul. gen. Jankego 136, będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniach:

  • 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 września 2021 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00,
  • 17 września 2021 r. od godz. 11:00 do godz. 12:00.

W tym samym czasie i miejscu, Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatury do składów obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą być wyborcami stale zamieszkującymi na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 19: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).

  1. Czynne i bierne prawo wyborcze do 21 osobowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Piotrowic-Ochojca oraz figurują w rejestrze wyborców. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
  2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 19, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Piotrowic -Ochojca oraz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, można dokonywać na specjalnych drukach, które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Ogłoszenia i Aktualności / Wybory i referenda / Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych).

Listę poparcia (nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat.

Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ. Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych.

Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 19 Piotrowice-Ochojec zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 27 września 2021 r. Aby odbyły się wybory, powinny zostać zgłoszone co najmniej 32 kandydatury na radnych.

Wybory poprzez tajne głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 17 października 2021 r. od godz. 7.00  do godz. 19:00 w 8 lokalach wyborczych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.