Fragment prezentowanego raportu został przygotowany przez Katowicką Grupę Obywatelska, która powstała w Katowicach w marcu 2004 r. Jest niezależną inicjatywą obywatelską, której głównym celem działalności jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie jakości życia publicznego w Polsce. Szczegółowymi celami działalności grupy są: edukacja w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw obywatelskich, zwiększenie dostępu do informacji publicznej, przejrzystość życia publicznego, kontrola wydatków publicznych, przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych.
Raport dotyczy pracy Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice – Ochojec.

Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że w Katowicach w badanym okresie (2006 r.) przeprowadzono konsultacje związane ze sporządzeniem zmian “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”, sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nadaniem Statutu Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice – Ochojec. Podkreślić należy, że poza ww. konsultacjami, których przeprowadzenie jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy, w Katowicach w 2006 r. władze miasta nie przeprowadziły żadnych konsultacji społecznych.
Podczas monitoringu sprawdzono także sposób przeprowadzenia konsultacji związanych z nadaniem Statutu Jednostki Pomocniczej. Z informacji uzyskanych na ten temat w Biurze Rady Miasta Katowice wynika, że ich przebieg wyglądał następująco:
1. Rada Miasta Katowice dnia 28 września 2006 r. podjęła uchwałę nr LXV/1566/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice – Ochojec w przedmiocie nadania Statutu. Najważniejsze zapisy uchwały zamieszczone są poniżej:
Art. 4.1. Zastosować formę konsultacji w postaci spotkań z mieszkańcami, na których wyrażą oni swoje poglądy na temat treści projektu Statutu.
2. Projekt Statutu udostępniony zostanie do wiadomości publicznej poprzez wyłożenie do wglądu w ustalonych miejscach na terenie Jednostki oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice.
Art. 5. Konsultacje przeprowadzić w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
Art. 6. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Jednostki stale zamieszkujący na jej terenie i posiadający czynne prawo wyborcze.
Art. 7. Rada Miasta Katowice rozpatrzy wyniki konsultacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wyników konsultacji, na sesji podejmując stosowną uchwałę i poda w terminie 7 dni do publicznej wiadomości.
Art. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice i Prezydentowi Miasta Katowice.
2. Ww. uchwała nr LXV/1566/06 wraz z projektem Statutu Jednostki Pomocniczej nr 19 zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej została niezwłocznie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Projekt Statutu został także wyłożony do wglądu w Filii Domu Kultury Południe przy ul. gen. Z. Jankego 136 w Katowicach.
4. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej w przedmiocie nadania Statutu wyznaczone zostało na 2 stycznia 2007 r. w Filii Domu Kultury Południe przy ul. gen. Z. Jankego 136 na terenie Piotrowic.
5. Prezydent Miasta Katowice wystosował do mieszkańców stosowne zawiadomienie w formie kilkudziesięciu plakatów informujących o miejscu, temacie i terminie konsultacji. Ogłoszenia zostały wywieszone na drzwiach wejściowych domu kultury, w hollu domu kultury, we wszystkich gablotach będących własnością domu kultury, węzłowych miejscach na terenie jednostki (w pobliżu przystanków autobusowych) oraz zostały zawieszone na tablicach ogłoszeń i wyłożone w przedsionkach trzech kościołów znajdujących się na terenie Piotrowic i Ochojca.
6. Pierwsze ogłoszenia zostały wywieszone 27 grudnia 2006 r. i codziennie były uzupełniane, szczególnie w okolicach przystanków autobusowych.
7. W spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 2 stycznia 2007 r., wzięło udział 27 osób, w tym troje radnych Rady Miasta Katowice.
Analizując wszystkie zebrane podczas monitoringu dokumenty wydaje się, że na niską frekwencję podczas konsultacji mogły mieć wpływ następujące czynniki:
1. Pierwsze informacje o terminie i miejscu konsultacji ukazały się 6 dni przed spotkaniem, co jest terminem zbyt krótkim. Informując tak późno mieszkańców Prezydent Miasta naruszył uchwałę nr XXVII/512/04 Rady Miasta Katowice z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, która w art. 7 mówi, że „Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami na 14 dni przed ich rozpoczęciem”.
2. Termin przeprowadzenia konsultacji (27 grudzień – 2 styczeń) jest dla wielu osób okresem urlopów związanych ze świętami czy Sylwestrem. Wydaje się więc, że wiele potencjalnie chętnych osób nie wzięło udziału w spotkaniu, bo po prostu nie były w tym czasie obecne w Katowicach. Wybór tego niekorzystnego terminu także wiąże się z naruszeniem przez Prezydenta Miasta uchwały nr LXV/1566/06 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice – Ochojec, która w art. 5 mówi, że konsultacje należy przeprowadzić w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały (a więc najpóźniej do 28 listopada).
3. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłoszone zostały tylko za pomocą kilkudziesięciu plakatów w formacie A-4. Wydaje się, że na wzrost frekwencji mogło wpłynąć podanie informacji w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz wydrukowanie plakatów o większych rozmiarach. Dodać należy, że podanie informacji jedynie w formie plakatów jest niezgodne z art. 7 uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, w którym mowa jest, że Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz podanie informacji w lokalnych środkach masowego przekazu.

Pełna treść raportu

Leave a Reply

Your email address will not be published.