Opieka nad osobą chorą, niedołężną, często w podeszłym wieku i unieruchomioną w łóżku, jest trudna. Wymaga od opiekuna empatii, sprawności fizycznej oraz zrozumienia i rozpoznawania indywidualnych potrzeb pacjenta. Nie tylko pielęgniarki mogą w ten sposób opiekować się chorymi. Wsparciem dla nich mogą być wykwalifikowani opiekunowie medyczni.

Zawód medyczny

W 2008 roku profesja opiekuna medycznego została dodana do grupy zawodów medycznych. Objęto ją klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Uprawnienia opiekuna medycznego można zdobyć w kształceniu szkolnym, np. w szkole policealnej w Katowicach, uczęszczając przez 2 semestry na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Są one prowadzone zgodnie z podstawą programową stworzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, dietetyk, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii. Do takiej placówki może zapisać się wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie średnie.

Po ukończeniu szkoły policealnej absolwent zdaje egzamin zewnętrzny, uzyskując w ten sposób dyplom opiekuna medycznego, który uprawnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie Unii Europejskiej.

Opiekunowie medyczni potrzebni od zaraz

Opiekun medyczny może podjąć pracę w sanatorium, hospicjum, szpitalu czy w domach opieki społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych lub samodzielną praktykę. Zawód ten jest często niedoceniany, głównie w Polsce. W Zachodniej Europie wykwalifikowani opiekunowie medyczni mają nie tylko szerokie możliwości zdobycia posady, ale i są godziwie wynagradzani. Zarabiają nawet ponad 2000 euro na miesiąc. W Polsce jedynie uzupełniają pracę pielęgniarek, zwłaszcza w domach prywatnych, będąc zatrudnianymi przez osoby fizyczne. Ich działalność jest bardzo ważna, ponieważ ułatwiają życie swoich podopiecznych, pomagając im w codziennych czynnościach. Biorą pełną odpowiedzialność za ich stan fizyczny. W gestii opiekuna medycznego leży zaspokajanie potrzeb bio-psycho-społecznych i asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Opiekun medyczny może też spełniać funkcję opiekuna osoby starszej czy niepełnosprawnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.