Jeszcze nie tak dawno Polacy bardzo chętnie wyjeżdżali za granicę w poszukiwaniu pracy. Dzisiaj to nasz kraj zatrudnia cudzoziemców z całego świata. Niestety przepisy dotyczące legalizacji ich pobytu w Polsce są bardzo restrykcyjne i muszą się do nich stosować nie tylko obcokrajowcy, ale też pracodawcy w naszym kraju.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce a praca

Cudzoziemiec, który chce legalnie pracować w naszym kraju, musi posiadać zezwolenie na pobyt. Praca w Polsce bez legalizacji pobytu jest bowiem niemożliwa. Dlatego pracodawca zatrudniający obcokrajowca powinien upewnić się, czy posiada on dokument uprawniający do przebywania w naszym kraju. Zdarzają się bowiem przypadki nielegalnej pracy. Cudzoziemcom może być trudno samodzielnie uzyskać wiele zezwoleń, więc nieraz potrzebna jest im pomoc specjalistów. Legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce omawia Kancelaria w Katowicach (lexadvena.com) świadcząca usługi obcokrajowcom przebywającym w naszym kraju. Dzięki temu osobom z innych państw o wiele łatwiej jest uporać się z dokumentacją oraz niezbędnymi formalnościami.

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce?

Aby obcokrajowiec zalegalizował pobyt w Polsce musi złożyć wniosek na formularzu dotyczącym zezwolenia na zamieszkanie na okres czasowy. Składając taki dokument cudzoziemiec powinien posiadać ważny paszport. Oprócz tego konieczne będzie złożenie odcisków palców, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Podczas jego składania, obcokrajowiec musi wnieść opłatę w wysokości 340 zł, a dowód wpłaty dołączyć do dokumentu. Po uzyskaniu zgody na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien zapłacić za kartę pobytu 50 zł. Bardzo ważne jest to, by składając wniosek o pobyt w naszym kraju, umieścić jego uzasadnienie. Może to być kwestia posiadania rodziny w Polsce lub pracy.

Co uprawnia do legalnego pobytu w Polsce?

Warto przyjrzeć się dokumentom uprawniającym cudzoziemców do legalnego pobytu w Polsce. A są to: zezwolenie na pobyt, czyli tak zwana wiza krajowa, wiza i zezwolenie wydawane przez inne państwo obszaru Schengen, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, stempel w paszporcie. Oprócz wyżej wymienionych, do legalnego pobytu cudzoziemca na terenie Polski, uprawnia status uchodźcy, ochrona czasowa, ochrona uzupełniająca, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, zgoda na pobyt tolerowany. Cudzoziemcy w ramach ruchu bezwizowego mogą także legalnie przebywać w naszym kraju.

Komu wydaje się zezwolenie na pobyt czasowy i stały?

Cudzoziemiec, który zamierza pracować na terytorium Polski, dostaje zezwolenie na pobyt czasowy na okres powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Takie same zasady dotyczą także obcokrajowców w Polsce, którzy pełnią funkcje w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. Zezwolenie na pobyt stały otrzymają cudzoziemcy, którzy są dziećmi cudzoziemców mających stały pobyt w naszym kraju. Ponadto obywatel innego państwa ma prawo do stałego pobytu jeśli:

  • pozostawał w związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o pobyt stały,
  • dodatkowo mieszkał w Polsce nieprzerwanie,
  • jest ofiarą handlu ludźmi,
  • współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym,
  • powrót do rodzinnego kraju groziłby mu utratą życia bądź zostałby tam ukarany bez procesu sądowego,
  • byłby poddawany torturom lub poniżającemu traktowaniu,
  • udzielono mu w Polsce azylu.

Jaka jest procedura przedłużenia pobytu cudzoziemca w Polsce?

Obcokrajowiec, który chce nadal mieszkać i pracować w naszym kraju, powinien złożyć wniosek o przedłużenie wizy pobytowej nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu. Sam dokument natomiast powinien być kompletny i bez żadnych braków. Jeśli dotrzyma on tego terminu, urząd umieści w jego paszporcie stempel potwierdzający złożenie wniosku. Na tej podstawie cudzoziemiec zachowuje prawo pobytu aż do zakończenia postępowania (mimo, że już wygasła jego wiza). Jeśli obcokrajowiec oczekuje na przedłużenie pobytu może także wykonywać dotychczasową pracę. O tym, czy wniosek został złożony w terminie mówi stempel umieszczony w paszporcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.