Rejestr BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami na polski rynek. Jest to integralna część bazy danych o opakowaniach i produktach oraz o gospodarce odpadami, która służy do gromadzenia informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Kto musi się zarejestrować w BDO?

 1. Przedsiębiorcy wytwarzający odpady: Ci, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję.
 2. Podmioty wprowadzające produkty na rynek: Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny.
 3. Importujący lub produkujący opakowania: Ci, którzy importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, a także ci, którzy kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm z terytorium UE).
 4. Sklepy i hurtownie: Te, które udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. Dotyczy to rocznego sprawozdania o nabytych i wydanych torbach lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i o torbach pozostałych (powyżej 50 mikrometrów).

Wniosek o wpis do rejestru BDO

Podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO. Decydujące są obszar i zakres prowadzonej działalności. Rejestr prowadzą marszałkowie województw, a wniosek składa się poprzez formularz elektroniczny na stronie BDO.

Terminy i opłaty

 • Termin rejestracji: Przed rozpoczęciem działalności.
 • Opłata rejestracyjna: Dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 100 zł, dla pozostałych przedsiębiorstw 300 zł. Opłatę należy odnawiać co rok do końca lutego.

Zobacz: Profesjonalny wniosek do BDO – sprawdź!

Konsekwencje braku rejestracji

Za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO grożą sankcje, w tym grzywny (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt, a także administracyjne kary pieniężne (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Obowiązki rejestrowe w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) dotyczą różnych aspektów działalności przedsiębiorstw związanych z odpadami, produktami i opakowaniami. Oto główne obowiązki rejestrowe:

 1. Rejestracja w BDO: Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie, akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny, a także ci, którzy importują lub produkują opakowania, muszą zarejestrować się w BDO. Rejestracja dotyczy również sklepów i hurtowni udostępniających torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej.
 2. Składanie wniosku o wpis do rejestru: Wniosek o wpis do rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Wniosek składa się elektronicznie przez formularz dostępny na stronie BDO.
 3. Prowadzenie ewidencji odpadów: Przedsiębiorcy zobowiązani do rejestracji w BDO muszą prowadzić szczegółową ewidencję odpadów, która obejmuje informacje o rodzaju, ilości, pochodzeniu, sposobie przetwarzania, a także o miejscu przechowywania odpadów.
 4. Sprawozdawczość: Przedsiębiorcy zarejestrowani w BDO mają obowiązek składania rocznych sprawozdań dotyczących ich działalności związanej z odpadami. Sprawozdania te zawierają dane o ilości i rodzaju wytwarzanych, przetwarzanych, zbieranych lub transportowanych odpadów.
 5. Opłaty za rejestrację i odnowienie: Przedsiębiorstwa muszą uiścić opłatę rejestracyjną przy składaniu wniosku o wpis do rejestru BDO. Opłata ta jest różna dla mikroprzedsiębiorstw i większych firm, a jej odnowienie jest wymagane co roku.
 6. Aktualizacja danych: W przypadku zmian w działalności przedsiębiorstwa, które mogą wpłynąć na informacje zawarte w rejestrze BDO, przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych w systemie.
 7. Przestrzeganie terminów: Istotne jest przestrzeganie ustalonych terminów dotyczących rejestracji, składania sprawozdań oraz odnawiania opłat, aby uniknąć sankcji.

Przestrzeganie tych obowiązków jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa środowiskowego i uniknięcia potencjalnych kar i sankcji.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.