Budżet Obywatelski Katowice PiotrowiceW dniu 17 marca 2015 roku Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podpisał zarządzenie regulujące procedurę Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016. Zgodnie z określonym w nim harmonogramem, w ciągu kolejnych 7 tygodni, tj. od 30 marca do 15 maja, mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 20 milionów złotych, czyli dwa razy więcej środków niż w roku ubiegłym.

W tegorocznej edycji poza projektami zadań lokalnych, przyjmowane są także projekty ogólnomiejskie, zlokalizowane na terenie więcej niż jednej jednostki pomocniczej lub też służące mieszkańcom całego miasta. Ogólna pula środków finansowych została więc podzielona w następujący sposób – 3 miliony złotych przeznaczono na realizację zadań ogólnomiejskich, a pozostałe 17 milionów –  na projekty lokalne. Podobnie jak  roku ubiegłym, każda jednostka pomocnicza posiada własną pulę pieniędzy, z którą należy się zapoznać przed zgłoszeniem wniosku lokalnego. W przypadku Piotrowic – Ochojca kwota ta wynosi 1 140 283 zł.

Nowa procedura umożliwia zgłaszanie zadań na terenach miejskich, gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz na terenach Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym miasta.

Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć podpisem dowolną liczbę wniosków. W przypadku projektów lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, dla której składa wniosek oraz zebrać co najmniej 15 podpisów osób także w niej zameldowanych. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które uzyskają poparcie co najmniej 45 innych katowiczan.

Pomysłodawca we wniosku – oprócz podania szacunkowego kosztorysu czy dokładnej lokalizacji zadania – powinien uzasadnić potrzebę jego realizacji oraz wskazać potencjalnych beneficjentów. Podobnie jak w pierwszej edycji wszyscy mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w Budżecie Obywatelskim, muszą mieć ukończone 16 lat.

Podczas całego procesu będą działać Dzielnicowe Punkty Informacyjne, w których można uzyskać podstawowe informacje oraz otrzymać materiały promujące Budżet Obywatelski. W naszej dzielnicy punkty te mieszczą się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jankego 183 oraz ul. Radockiego 70a.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016

  • akcja informacyjno-edukacyjna marzec – maj 2015
  • składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 30 marca do 15 maja 2015
  • weryfikacja zgłoszonych zadań do 25 sierpnia 2015
  • ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie i pozytywnie zweryfikowane  do 26 sierpnia 2015
  • dzielnicowe prezentacje projektów od 2 do 16 września 2015
  • głosowanie od 18 do 21 września 2015
  • ogłoszenie wyników 30 września 2015

Budżet Obywatelski Katowice harmonogram

Leave a Reply

Your email address will not be published.