Ścieżki spacerowe - dolina Ślepiotki

Niniejsza ankieta przeprowadzana jest w związku z projektem REURIS Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, którego realizatorami w Katowicach są Główny Instytut Górnictwa oraz Urząd Miasta. Wyniki ankiety posłużą wypracowaniu kluczowych kryteriów oceny procesu rewitalizacji doliny Ślepiotki oraz scenariuszy wariantowych (optymistyczny, pesymistyczny) utrzymania efektów realizacji projektu i będą docelowo służyły Partnerstwu dla Ślepiotki.

Lista proponowanych projektów rewitalizacyjnych doliny Ślepiotki obejmuje:

 1. Uszczelnienie koryta Ślepiotki w okolicy ul. Tartacznej.
 2. Odtworzenie dostępności – „zielone” przejście wzdłuż Potoku Zielnego miedzy
  ul. Macierzanki i ul. Kołłątaja.
 3. Odbudowę siedlisk przyrodniczych poprzez odtworzenie systemu hydrotechnicznego
  w rezerwacie Ochojec.
 4. Rewitalizację terenu pomiędzy ulicą Zakątek i posesją Ziołowa 41 – odtworzenie siedlisk przyrodniczych na dnie doliny, odnowienie koryta cieku i urządzeń wodnych, stworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej.
 5. Odtworzenie dostępności – przejście od ul. Ziołowej do ul. Jankego.
 6. Rewitalizację terenu między ul. Kołłątaja i Jankego – odtworzenie siedlisk przyrodniczych na dnie doliny i jej zboczu, odnowienie koryta cieku i urządzeń wodnych, stworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej.
 7. Inwestycję pilotową zrealizowaną w ramach projektu REURIS – stworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej, odnowienie cieku, zwiększenie retencji wody, kreacja siedlisk przyrodniczych.
 8. Odtworzenie dostępności – przejście doliną od ul. Szenwalda w Ochojcu do ul. Gdańskiej na Zadolu.
 9. Rewitalizację terenu przy dawnym młynie Kluczków – odbudowa założeń hydrotechnicznych (młynówka, stawy młyńskie), odnowienie koryta potoku, symboliczna odbudowa elementów infrastruktury kubaturowej (młyn, spichlerz), ekspozycja archeologiczna, odbudowa siedlisk przyrodniczych, stworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej.
 10. Rewitalizację terenu na zapleczu FAMUR – urządzenie punktu widokowego, urządzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej, kreacja siedlisk przyrodniczych na dnie doliny.
 11. Rewitalizację terenu po ogródkach działkowych przy ul. Gdańskiej – zaadoptowanie terenu po ogródkach działkowych na przestrzeń parkowo-rekreacyjną, renowację koryta, odtworzenie historycznego ujęcia wody (studnia).
 12. Odtworzenie dostępności – przejście od ul. Gdańskiej do stawu przy MOSiR
  z wykorzystaniem istniejących ścieżek i utworzeniem przejścia przez ulicę Piotrowicką.
 13. Rewitalizacja terenów na zapleczu MOSiR na Zadolu oraz w zagajniku p. Łukaszka – zaadaptowanie terenu po ogródkach działkowych na przestrzeń parkowo-rekreacyjną, renowacja koryta, odtworzenie nadbrzeżnego mokradła.
 14. Odtworzenie walorów rekreacyjnych stawów miedzy ul. Wczasową i Śląską.
 15. Odbudowa sytemu retencyjnego doliny Ślepiotki na skraju Lasów Panewnickich na zdegradowanych terenach nieleśnych.
 16. Częściowa renaturyzacja koryta w środkowym i dolnym biegu – od ul. Śląskiej do ul. Owsianej.
 17. Budowa zbiornika retencyjnego w okolicy skrzyżowania Owsiana-Piłsudskiego.
 18. Ścieżki rowerowe – system spójny w skali Katowic i Rudy Śląskiej.

Ankieta jest anonimowa i zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami panelu delfickiego – planujemy zebrać odpowiedzi w dwóch rundach, przy założeniu, że w drugiej rundzie pytania pozostaną niezmienione, ale pokażemy uzyskany wachlarz odpowiedzi (anonimowo). Prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej, która znajduje się poniżej. Będziemy bardzo wdzięczni za wyczerpujące odpowiedzi!

Leave a Reply

Your email address will not be published.