GodłoLiczba Notariuszy w Katowicach wzrosła na tyle wysoko, że wystarcza już po jednym na każdą dzielnicę. Niedawno otwarła się nowa Kancelaria Notarialna w Piotrowicach. Nie będzie już trzeba jeździć do Katowic, żeby wykonać czynności notarialne. Czy będzie taniej niż w Katowicach? Trudno powiedzieć? Może macie już jakieś doświadczenia z tej kancelarii?

Czy zajmuje się notariusz? Notariusz kiedyś zwany rejentem powoływany jest zawsze przez ministra sprawiedliwości, który wyznacza także siedzibę jego kancelarii. Decyzja ta wymaga wydania opinii rady właściwej izby notarialnej. Czyli w naszym przypadku, o tym że notariusz ma swoją kancelarię w Piotrowicach, opiniowała Izba Notarialna w Katowicach.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie czynności notarialne, które dokonywane są przez notariusza, zgodnie z prawem są dokumentami urzędowymi. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest w obowiązku czuwać nad właściwym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta powoduje skutki prawne. Zadaniem notariuszy w systemie prawnym Polski jest czuwanie na bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego. W konsekwencji działanie notariuszy zapobiega w przyszłości wielu sporom sądowym i w tym zakresie działalność notariatu jest o charakterze prewencyjny.

Notariusze nie pracują jak adwokaci, radcowie prawni lub przedstawiciele innych zawodów prawniczych – notariusze dokonują czynności notarialnych.

Jakie czynności notarialne wykonują notariusze?

 1. Testament – w którym są dane osoby powoływanej do spadku lub wydziedziczonej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia).
 2. Umowa majątkowa małżeńska – potrzebny będzie skrócony odpis aktu małżeństwa.
 3. Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku – stający musi przedstawić:
  1. odpis skrócony aktu zgonu zmarłego, po którym ma być złożone oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,
  2. informacje o sporządzonych testamentach,
  3. informacje o innych spadkobiercach ustawowych bądź testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania, nadto informacja o osobach, które już odrzuciły lub przyjęły spadek – wskazanie daty i aktu którym dokonano czynność.
 4. Akt poświadczenia dziedziczenia – stający musi przedstawić:
  1. testamenty spadkodawcy, jeśli były sporządzone (w tym zmienione i odwołane)
  2. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  3. zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL spadkodawcy,
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa – dotyczy osób, które po zawarciu związku małżeńskiego zmieniły nazwisko,
  5. odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osób, które nie zmieniły nazwiska,
  6. numery ksiąg wieczystych lub dokumenty (np. wypis aktu notarialnego) potwierdzające własność nieruchomości wchodzących w skład spadku po zmarłym (dotyczy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta),
  7. umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia zawarte pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami, jeśli zostały sporządzone,
  8. oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, jeśli zostały złożone przed przystąpieniem do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 5. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego (np. sprzedaż, darowizna) – osoba stająca do aktu musi przedstawić:
  1. odpis zwykły z księgi wieczystej lub sam numer elektroniczny księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona dla zbywanego spółdzielczego prawa,
  2. zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
  3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
  4. zaświadczenie potwierdzające, że nabycie zbywanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu było zwolnione od podatku od spadku i darowizn albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy: nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia pod dniu 11 sierpnia 1983 roku, a po dniu 1 stycznia 2007 roku – także gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku,
  5. umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu.
 6. Zbycie nieruchomości lokalowej (np. sprzedaż, darowizna) – stający musi przedstawić:
  1. odpis zwykły z księgi wieczystej lub sam numer elektroniczny księgi wieczystej,
  2. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
  3. zaświadczenie potwierdzające, że nabycie zbywanej nieruchomości było zwolnione od podatku od spadków i darowizn albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy: nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia pod dniu 11 sierpnia 1983 roku, a po dniu 1 stycznia 2007 roku – także gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku,
  4. umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu.
 7. Zbycie nieruchomości gruntowej (np. sprzedaż, darowizna) – osoba stająca do aktu musi przedstawić:
  1. odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer elektroniczny księgi wieczystej,
  2. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
  3. wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
  4. wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej – jeśli w akcie notarialnym zamieszczony będzie wniosek o odłączenie działki z dotychczasowej księgi wieczystej,
  5. wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu,
  6. ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana,
  7. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, jeśli nastąpił podział nieruchomości i nie jest wprowadzony do księgi wieczystej,
  8. mapę z projektem podziału, jeśli nastąpił podział nieruchomości i nie jest wprowadzony do księgi wieczystej,
  9. zaświadczenie potwierdzające, że nabycie zbywanej nieruchomości było zwolnione od podatku od spadków i darowizn albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy: nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia po dniu 11 sierpnia 1983 roku, a po dniu 1 stycznia 2007 roku – także gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku,
  10. umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu.

3 Responses to "Notariusz w Katowicach Piotrowicach"

 1. Manta  8 sierpnia 2014

  Bardzo ładna kancelaria, byłam po poradę, jest tam też adwokat więc chyba bardzo dobrze, że w naszej dzielnicy jest takie miejsce…

  Odpowiedz
  • Manta  8 sierpnia 2014

   Dodam, co najważniejsze, że obsługa na najwyższym poziomie i byłam bardzo zadowolona po wizycie, uzyskałam fachową pomoc!

   Odpowiedz
  • Magdalena  25 stycznia 2015

   Witam, mam pytanie: w którym miejscu jest ta kancelaria?? Jakiś adres bym prosiła. Dziękuję bardzo.

   Odpowiedz

Leave a Reply

Your email address will not be published.